З А П О В Е Д №РД-15-156

  • Печат

З А П О В Е Д

РД-15-156/23.04.2014 г.

          

На основание чл. 44, чл. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и в изпълнение на Решение № 39/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ на Общинския съвет Етрополе,

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, както следва:

Поземлен имот № 000999, находящ се в землище Брусен, местност „Площа” с начин на трайно ползване „Изоставена ливада”, девета категория, с площ от 202.825 дка, за който е съставен АОС № 1103/09.05.2012 г.

                II. Търгът да се проведе при следните условия:

1. Право на участие имат физически или юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители, притежават регистриран животновъден обект и пасищни животни на територията на Община Етрополе, закупили тръжна документация за имота и внесли в срок определения депозит.

3. Срок на отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Търгът да се проведе на 19.05.2014 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312. При неявяване на кандидати, следващ търг да се проведе на 26.05.2014 г., в същия час, на същото място и при същите условия.

5. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 304.24 /триста и четири и 0.24/ лева и стъпка на наддаване в размер на 15.00 /петнадесет/ лева.

6. Размерът на депозита за участие в търга е 76.00 /седемдесет и шест/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка № IBANBG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BICCECBBGSFна Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, II етаж, стая № 210 до 16.00 часа на 16.05.2014 г., а при повторен търг на 23.05.2014 г.

7. Тръжната документация може да се получи в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „каса” след плащане на такса в размер на 30.00 /тридесет/ лева, без ДДС в срок до 16.05.2014 г., всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен търг до 23.05.2014 г.

8. Оглед на обектите, предмет на търга щe се извърши на 16.05.2014 г.,а при повторен търг на 23.05.2014 г., след представен документ за закупена тръжна документация.

9. Заявления за участие в търга се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „деловодство”, находящо се на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Етрополе до 16.00 часа на 16.05.2014 г., а при повторен търг на 23.05.2014 г.

10. Заповедта да се публикува във в. „Етрополски преглед”, Интернет страницата на Община Етрополе, най-малко петнадесет дни преди крайният срок за подаване на заявления за участие, както и да се обяви на първия етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе.

11. Годишната наемна цена за първата година се заплаща при сключването на договора за наем, съгласно Наредба № 5 на Общински съвет – Етрополе. Наемната цена за следващите години се заплаща до 31 март на съответната година.

12. При промяна на нормативната уредба, касаеща размера на годишната наемна цена, Община Етрополе запазва правото си едностранно да актуализира наема с размера на увеличението, като за това се сключва допълнително споразумение /анекс/ към договора.

Неразделна част от настоящата заповед е утвърдена тръжна документация.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица по реда за сведение и изпълнение.

ВЕНЕТА ГЕРГОВА /п/

За Кмет на Община Етрополе

/съгласно заповед № РД-15-130/11.04.2014 г./