П Р О Т О К О Л

  • Печат

   ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ-ОБЛАСТ СОФИЙСКА

П Р О Т О К О Л

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: Секретар на Общинска администрация   – гр. Етрополе

 

към Общинска администрация   на община Етрополе.

 

I. Таблица за преценка на   представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от   кандидатите за длъжността съгласно обявата:

-    заявление до кмета на общината - по образец

-    декларация - по образец

-    копия от документи за придобита   образователно-квалификационна степен;

-    копия от документи, удостоверяващи продължителността на   професионалния опит

-    копие от документ за самоличност

-      автобиография по европейски   стандарт

-    други документи, удостоверяващи допълнителни   квалификационни умения

-    мотивационно писмо

 

2.. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

-    кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и   ал.2 от Закона за държавния служител

-    образование – висше- Магистър

-    минимален ранг – ІІІ младши

-    минимален професионален опит – 4 год.

 
 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представенили са   всичкидокументи,

които се изискват споредобявата(1)

Удостоверяват ли представените документи

съответствие на кандидата с обявените минимални и   специ-

фични изисквания

за длъжността(2)

Основание за

недопускане

1.Теодора Петрова             ДА                               ДА                                       НЯМА

Илиева

2.Мариана Ботева

Драганска                          ДА                                ДА                                       НЯМА

 
 

ІI. Въз основа на преценката   конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс   следният кандидат/и:

     1.Теодора Петрова Илиева

     2.Мариана Ботева Драганска  

Посочените кандидат трябва да се явят на тест на   14.04.2014г. от 11:00часа в сградата на Общинска администрация–Етрополе, ІIIетаж, стая 312.

б) Няма недопуснати   кандидати.

 
 

Подписи на членовете на   конкурсната комисия:

Председател:

Венета Гергова Зам.кмет ;.......................

Членове :

  1. Бистра Георгиева Павлова – Юрисконсулт..............
  2. Нели Николова Сейменарова –   Директор на дирекция „Бюджет и финанси......
  3. Даринка Петкова – Директор   на дирекция „ОСИРХДПИП”..................
  4. Марияна Недялкова – Началник   отдел „КАПО”...................
  5. ДеницаДонкова Иванова – Главен специалист   Човешки ресурси»................