ОБЯВА

 • Печат

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед РД-15-073 от 10.03.2014г. на Кмета на община Етрополе обявява конкурс за назначаване на Секретар в Общинска администрация - гр.Етрополе

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
 • Образование – образователна степен –„Магистър”
 • Професионален опит – 4 години.
 • Минимален ранг – ІІІ младши.

2. Допълнителни умения и квалификации носещи предимство на кандидатите:

 • Компютърна грамотност – MSWindows и работа с програмни продукти;
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността;

3. Компетентност необходима за длъжността:

 • Стратегическа компетентност
 • Лидерска компетентност
 • Управленска компетентност
 • Ориентация към резултати
 • Работа в екип
 • Компетентност за преговори и убеждаване
 • Фокус към клиента /външен/вътрешен/

4. Начин на провеждане на конкурса:

     Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

 • Решаване на тест.
 • Интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

 • Заявление за участие в конкурс – по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
 • Декларация – по образец по чл.17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
 • Автобиография /CV/ по европейски стандарт.
 • Мотивационно писмо.
 • Копие от документ за самоличност.
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 • Копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:              

Документите за участие в конкурса се представят в 14 дневен срок от датата на публикуване на обявлението, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в“Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство”.

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинска администрация – гр. Етрополе.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащия длъжността осъществява административното ръководство на общинската администрация, като организира и отговаря за:

 • Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 • Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 • Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
 • Поддържа в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно техническата подготовка и провеждане на изборите и местните референдуми;
 • Разгласяването и обнародването на актове на общинския съвет и на кмета на общината;
 • Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 • Познава в детайли: ЗМСМА, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Изборния кодекс, Закона за българските документи за самоличност, Закона за гражданската регистрация и др.
 • Изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или друг нормативен акт;

9.  Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:

       430-1600 лв.

Кмет на Община Етрополе:  

/ инж.Богомил Георгиев /