ОБЯВЛЕНИЕ

  • Печат

        

           На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед РД-15-065 от 04.03.2013г. на   Кмета на община Етрополе обявява конкурс за назначаване на Директор на Целодневна детска ясла „Патиланци” - гр.Етрополе.

1.Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

- Лица с висше образование по специалност „Медицина” или лица с висше образование по специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка” на образователно – квалификационна степен „бакалавър”;

- Лица с професионален опит не по – малко от 1 година;

2.Допълнителни изисквания:

- Умения за работа с компютър, програмни продукти;

- Компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;

- Организационна компетентност;

- Комуникационна компетентност;

3.Необходими документи:

- Заявление до кмета на общината – по образец;

- Копие от документ за самоличност;

- Автобиография по европейски образец;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения;

- „Концепция за управление и развитие на Детска ясла „Патиланци”;

4. Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

- Допускане по документи;

- Оценяване на концепция за развитие на Детска ясла „Патиланци”;

- Интервю с допуснатите кандидати;

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа

На 05.04.2013 г. на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1,

Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на

гражданите”, гише „Деловодство” лично от кандидатите или от техни

упълномощени представители.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинската администрация на община Етрополе.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Да ръководи, планира и организира цялостната дейност ;

- Представлява детската ясла пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;

.

Орган по назначаването: инж. Богомил Георгиев

Кмет на община Етрополе