З А П О В Е Д №РД-15-228

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

З А П О В Е Д

РД-15-228/15.05.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и в изпълнение на Решение № 57/23.04.2013 г., /Протокол № 4/ на Общински съвет Етрополе,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд – публична общинска собственост с начин на трайно ползване „пасища, мери” и „пасища с храсти”, находящи се в землища с. Лопян и с. Лъга, както следва:

 

№ по
ред

Имот №

площ
/дка/

НТП

Кат

местност

землище

Начална
тръжна
цена

/лева/

Стъпка на
наддаване

/лева/

Депозит за
участие

/лева/

1

146003

85.584

пасище с храсти

ІХ

Горна черна

Лопян

513.50

102.70

102.70

2

000261

73.029

пасище с храсти

ІХ

Горна черна

Лопян

438.17

87.63

87.63

3

072010

118.804

пасище с храсти

VІІ

Безняк

Лопян

712.82

142.56

142.56

4

000006

37.089

пасище, мера

V

Трапа

Лъга

222.53

44.51

44.51

5

000041

335.697

пасище, мера

VІІ, ІХ

Трапа

Лъга

2 014.18

402.84

402.84

6

000204

21.557

пасище, мера

ІХ

Трапчово

Лъга

129.34

25.87

25.87

7

000304

42.753

пасище, мера

ІХ

Шоповото

Лъга

256.52

51.30

51.30

8

000357

87.675

пасище, мера

VІІ

Райкина могила

Лъга

526.05

105.21

105.21

9

335005

18.104

пасище, мера

VІІ

Райкина могила

Лъга

108.62

21.72

21.72

10

335007

18.214

пасище, мера

VІІ

Райкина могила

Лъга

109.28

21.86

21.86

11

334011

22.241

пасище, мера

VІІ

Марковци

Лъга

133.45

26.69

26.69

12

238003

10.772

пасище, мера

VІІ

Лопатна

Лъга

64.63

12.93

12.93

13

238002

13.556

пасище, мера

VІІ

Шумнатица

Лъга

81.34

16.27

16.27

14

273009

17.210

пасище, мера

ІХ

Стубела

Лъга

103.26

20.65

20.65

15

273004

8.813

пасище, мера

ІХ

Стубела

Лъга

52.88

10.58

10.58

16

000246

27.414

пасище, мера

ІХ

Ралева могила

Лопян

164.48

32.90

32.90

17

000247

12.330

пасище, мера

ІХ

Ралева могила

Лопян

73.98

14.80

14.80

18

102009

133.403

пасище, мера

Гръцка поляна

Лопян

800.42

160.08

160.08

19

000253

82.388

пасище, мера

ІХ

Търсището/Черти град

Лопян

494.33

98.87

98.87

20

146002

85.855

пасище, мера

ІХ

Горна черна

Лопян

515.13

103.03

103.03

21

145035

58.661

пасище, мера

ІХ

Горна черна

Лопян

351.97

70.39

70.39

22

145026

14.817

пасище, мера

ІХ

Горна черна

Лопян

88.90

17.78

17.78

23

000257

41.873

пасище, мера

ІХ

Явора

Лопян

251.24

50.25

50.25

24

000256

32.931

пасище, мера

ІХ

Явора

Лопян

197.59

39.52

39.52

25

000317

83.938

пасище, мера

ІХ

Робовица

Лопян

503.63

100.73

100.73

26

011011

13.709

пасище, мера

VІІ

Робовица

Лопян

82.25

16.45

16.45

27

010004

10.713

пасище, мера

VІІ

Робовица

Лопян

64.28

12.86

12.86

28

010001

9.819

пасище, мера

VІІ

Робовица

Лопян

58.91

11.78

11.78

29

000192

11.549

пасище, мера

ІХ

Мишек

Лопян

69.29

13.86

13.86

30

024007

38.193

пасище, мера

VІІ

Осеновишки дол

Лопян

229.16

45.83

45.83

31

022005

29.823

пасище, мера

ІХ

Оброка

Лопян

178.94

35.79

35.79

32

093021

99.070

пасище, мера

VІІІ

Падежки връх

Лопян

594.42

118.88

118.88

 

Общо :

1697.584

       

10 185.49

2 037.12

2 037.12

 

II. Търгът да се проведе при следните условия:

1. Право на участие имат физически или юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители на територията на общината, закупили тръжна документация за имотите и внесли в срок определения депозит.

2. Кандидатите подават заявление за всички обявени имоти. Не се допуска кандидатстване за отделни имоти.

3. Срок на отдаване – 5 /пет/ години.

4. Търгът да се проведе на 30.05.2013 г. от 11.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312. При неявяване на кандидати, следващ търг да се проведе на 07.06.2013 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

5. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 10185.49 /десет хиляди сто осемдесет и пет 0.49/ лева и стъпка на наддаване в размер на 2037.12 /две хиляда тридесет и седем 0.12/ лева.

6. Размерът на депозита за участие в търга е 2037.12 /две хиляда тридесет и седем 0.12/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка № IBANBG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BICCECBBGSFна Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, II етаж, стая № 210 до 16.00 часа на 29.05.2013 г., а при повторен търг на 06.06.2013 г.

7. Тръжната документация може да се получи в Общинска администрация, стая № 212, срещу представен документ за платена такса в размер на 30.00 /тридесет/ лева, без ДДС, внесена в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „каса” всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, в срок до 29.05.2013 г., а при повторен търг до 06.06.2013 г.

8. Оглед на имотите, предмет на търга ще се извърши на 29.05.2013 г., след представен документ за закупена тръжна документация или на 06.06.2013 г. при повторен търг.

9. Заявления за участие в търга се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „деловодство”, находящо се на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Етрополе до 16.00 часа на 29.05.2013 г., а при повторен търг на 06.06.2013 г.

10. Заповедта да се публикува във в. „Етрополски преглед”, Интернет страницата на Община Етрополе, най-малко петнадесет дни преди крайният срок за подаване на заявления за участие, както и да се обяви на първия етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе.

11. Годишната наемна цена за първата година се заплаща преди сключването на договора за наем, съгласно Наредба № 5 на Общински съвет – Етрополе и раздел ІХ. „Договори за наем на мерите и пасищата” от Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Етрополе. Наемната цена за следващите години се заплаща до 31 март на съответната година.

12. Ежегодно към договора за наем се сключва анекс относно увеличението на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени за предходната година, публикуван от Националния статистически институт.

13. Спечелилият търга се задължава да спазва Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Етрополе.

Неразделна част от настоящата заповед е утвърдена тръжна документация.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица по реда за сведение и изпълнение.

РОСИЦА ХРИСТОВА

За Кмет на Община Етрополе

/съгласно заповед №РД-15-176/15.04.2013 г.