З А П О В Е Д № РД-15-231

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

 

З А П О В Е Д

№ РД-15-231/15.05.2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 55/23.04.2013 г. /Протокол № 4/ на Общински съвет Етрополе,

 


 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

            I. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 819/12.03.2009 г., представляващ:

         Незастроен имот № 5350007 по плана на новообразуваните имоти в местност „Златичора”, землището на село Ямна, с площ от 356 /триста петдесет и шест/ кв.м.

         II. Търгът да се проведе при следните условия:

1. Продажбата да се извърши с явен търг.

2. Търгът да се проведе на 05.06.2013 г. от 14.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312.

При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 18.06.2013 г., в същият час, на същото място и при същите условия.

3. Начална тръжна цена – 2848.00 /две хиляди осемстотин четиридесет и осем/ лева, без ДДС, със стъпка на наддаване 150.00 /сто и петдесет/ лева.

4. Размерът на депозита за участие в търга е 200.00 /двеста/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка № IBANBG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BICCECBBGSFна Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, II етаж, стая № 210 до 16.00 часа на 04.06.2013 г., а при повторен търг на 17.06.2013 г.

5. Тръжната документация се получава в Общинска администрация, стая № 212, срещу представен документ за платена такса в размер на 50.00 /петдесет/ лева, без ДДС, внесена в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „каса” в срок до 04.06.2013 г., всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен търг до 17.06.2013 г.

6.Оглед на обекта, предмет на търга да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

7.Заявления за участие в търга се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „деловодство”, находящо се на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Етрополе до 16.00 часа на 04.06.2013 г., а при повторен търг до 17.06.2013 г.

8.Заповедта да се публикува във в. „Етрополски преглед”, Интернет страницата на Община Етрополе, най-малко петнадесет дни преди крайният срок за подаване на заявления за участие, както и да се обяви на първия етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе.

Неразделна част от настоящата заповед е утвърдена тръжна документация.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица по реда за сведение и изпълнение.

РОСИЦА ХРИСТОВА

За Кмет на Община Етрополе

/съгласно заповед № РД-15-176/15.04.2013 г./