З А П О В Е Д № РД-15-229

  • Печат

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е

 

З А П О В Е Д

№ РД-15-229/15.05.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 52/23.04.2013 г. /Протокол № 4/ на Общински съвет Етрополе,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

            I. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 94/05.12.1997 г., представляващ:

          Ателие № 1 със застроена площ от 32.45 кв.м., находящо се във вход „Б” в жилищен блок № 1, построен в УПИ II – „За жилищно строителство”, кв. 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, заедно с 1 % от общите части на сградата и правото на строеж, и прилежащото към него избено помещение № 11 със светла площ 12.91 кв.м;

          II. Търгът да се проведе при следните условия:

          1. Продажбата да се извърши с явен търг.

          2. Търгът да се проведе на 05.06.2013 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312.

          При неявяване на кандидати, следващ търг да се проведе на 18.06.2013 г., в същия час, на същото място и при същите условия.

          3. Начална тръжна цена – 7 750.00 /седем хиляди седемстотин и петдесет/ лева, без ДДС, със стъпка на наддаване 400.00 /четиристотин/ лева.

          4. Размерът на депозита за участие в търга е400.00 /четиристотин/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка № IBANBG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BICCECBBGSFна Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, II етаж, стая № 210 до 16.00 часа на 04.06.2013 г., а при повторен търг на 17.06.2013 г.

          5. Тръжната документация може да се получи в Общинска администрация, стая № 212, срещу представен документ за платена такса в размер на 50.00 /петдесет/ лева, без ДДС, внесена в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „каса” всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, в срок до 04.06.2013 г., а при повторен търг до 17.06.2013 г.

          6. Оглед на обекта, предмет на търга да се извършва всеки работен ден да деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

          7. Заявления за участие в търга се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „деловодство”, находящо се на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Етрополе до 16.00 часа на 04.06.2013 г., а при повторен търг на 17.06.2013 г.

          8. Заповедта да се публикува във в. „Етрополски преглед”, Интернет страницата на Община Етрополе, най-малко петнадесет дни преди крайният срок за подаване на заявления за участие, както и да се обяви на първия етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе.

          Неразделна част от настоящата заповед е утвърдена тръжна документация.

          Заповедта подлежи на обжалване по реда и условията на АПК.

          Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица по реда за сведение и изпълнение.

РОСИЦА ХРИСТОВА

За Кмет на Община Етрополе

/съгласно заповед № РД-15-176/15.04.2013 г./