ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ІV – „За училище и общежитие”, кв. 27 по подробния устройствен план на село Ямна с площ от 10829 кв.м., заедно с построените в него:

 1. Масивна монолитна сграда на два етажа със застроена площ от 280 кв.м. – основно училище,
 2. Масивна монолитна сграда на един етаж със застроена площ от 50 кв.м. – учебни работилници,
 3. Масивна монолитна сграда със застроена площ от 25 кв.м. – тоалетна,
 4. Масивна монолитна сграда със застроена площ от 23 кв.м. – гараж,
 5. Масивна сграда със застроена площ от 46 кв.м. – навес с три оградни стени,

6.   Изграден в груб строеж първи етаж от масивна монолитна сграда със застроена площ от 362 кв.м. – общежитие.

Търгът ще се проведе от 10.00 часа на 19.09.2017 г., с повторен търг при неявяване на кандидати на 28.09.2017 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, пл. Девети септември № 1, етаж ІІІ, стая 312.

         Търгът ще се проведе при следните условия:

 1. Начална тръжна цена: 201 000.00 лева.
 2. Стъпка на наддаване: 4020.00 лева.
 3. Депозит за участие: 10 050.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 18.09.2017 г., а при повторен търг на 27.09.2017 г.
 4. Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 17.09.2017 г., а при повторен търг на 26.09.2017 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише каса.
 5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупене тръжна документация.
 6. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 16.00 часа на 18.09.2017 г., а при повторен търг на 27.09.2017 г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/

Кмет на Община Етрополе