ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на Имот № 645008, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Горна махала“, с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия“, с площ от 139 /сто тридесет и девет/ кв.м – частна общинска собственост, актуван с АОС № 2278/12.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе, вх. рег. № 320 от 13.06.2017 г., Акт 12, том II, Имотна партида 8350.

         Търгът ще се проведе на 12.09.2017 г. от 11.00 часа, а в случай на неявяване на кандидати с повторен търг на 21.09.2017 г., в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

         Търгът ще се проведе при следните условия:

         1. Начална тръжна цена: 695.00 лева.

           2. Стъпка на наддаване:   10 % в размер на 69.50 лев

           3. Депозит за участие: 10 % в размер на 69.50 лева, който следва да се внесе до            

               16.00 часа на 11.09.2017 г., а при повторен търг до 20.09.2017 г.

           4. Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без ДДС, която се купува до 16.00 часа

               на 10.09.2017 г., а при повторен търг до 19.09.2017 г.

           5.Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди

               провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6.Заявления за участие се подават в деловодството на общинска администрация – Етрополе, етаж I, в срок до 16.00 часа на 11.09.2017 г., а при повторен търг до 20.09.2017 г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. № 0720/68257.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/

Кмет на Община Етрополе