ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  • Печат

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на Урегулиран поземлен имот ХХХVI – 2018, кв. 181 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 643 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 223/30.11.2000 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 188, том II, ок 402, вх. рег. № 440 от 20.05.2005 г.

         Търгът ще се проведе от 10.30 часа на 17.08.2017 г., с повторен търг на 24.08.2017 г. при неявяване на кандидати, в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

 

         Търгът ще се проведе при следните условия:

  1. Начална тръжна цена: 6430.00 лева.
  2. Стъпка на наддаване: 330.00 лева.
  3. Депозит за участие: 330.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 16.08.2017 г., а при повторен търг до 23.08.2017 г.
  4. Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без ДДС, която се купува до 16.00 часа на 16.08.2017 г., а при повторен търг до 23.08.2017 г.
  5. Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
  6. Заявления за участие се подават в деловодството на общинска администрация – Етрополе, етаж I, в срок до 16.00 часа на 16.08.2017 г., а при повторен търг до 23.08.2017 г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. № 0720/68257.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/

Кмет на Община Етрополе