МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I ЕТРОПОЛЕ ЕООД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I ЕТРОПОЛЕ ЕООД

На основание чл.116,ал.1 от Наредба №5 за общинската собственост,във връзка с чл. 35,ал.1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

           За отдаване под наем , на недвижим имот ,представляващ : помещение „Кафе –бюфет” с полезна площ 17.10кв.м., находящо се в сутерена на Медицински център,за срок от 3 /три /години.

           Търгът ще се проведе на 20.07.2017г.,с повторен търг на 31.07.2017г. при неявяване на кандидати,в сградата на Медицински център, гр.Етрополе,Ул.”Бригадирска „№1,етаж 3,каб.№52.

           Търгът ще се проведе при следните условия:

           1.Начална тръжна цена :78.66 лева

           2.Стъпка на наддаване : 4.00 лева

           3.Депозит за участие :7.80 лева ,който следва да се внесе до 15.00 часа на 19.07.2017г.,а при повторен търг до 28.07.2017г.

           4.Цена на тръжна документация: 5 лева,която се купува до 15.00часа на 19.07.2017г.,а при повторен търг до 28.07.2017г.

         5. Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6. Заявления за участие в търга се подават в сградата на Медицински център,трети етаж,стая № 52   до 15.00 часа на 19.07.2017 г., а при повторен търг на 28.07.2017 година.

 

             За информация: Медицински център, 3 етаж,каб.№51

             тел.072062005

 

 

                                                                             Д-р Цено Глогов:   /п/

                                                                                        /Мед.управител/