ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл.116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на заповед № РД-15-504/07.10.2016 г.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наемна недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Помещение за търговска дейност с полезна площ от 18.00 (осемнадесет) кв. м., актуван с АОС № 94 от 05.12.1997, находящ се в жилищен блок № 1, първи етаж,между оси 30-31,построен в УПИ II – „За жилищно строителство”, кв. 90 по подробния устройствен план на ЦГЧ на гр. Етрополе, с административен адрес: бул. „Руски” № 100, за срок от 5 (пет) години.

          Търгът ще се проведе на 25.10.2016 г. от 11.00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 03.11.2016 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.

Търгът ще се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 108.00 (сто и осем) лева, без включен ДДС.

2. Стъпка на наддаване 10.00 (десет) лева.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 10.00 (десет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBANBG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BIC - CECBBGSFна Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16.00 часа на 24.10.2016 г., а при повторен търг до 02.11.2016 година.

4. Цена на тръжната документация: 30.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 24.10.2016 г. всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен търг до 02.11.2016 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „Каса”.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 16.00 часа на 24.10.2016 г., а при повторен търг на 02.11.2016 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.

           За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ