ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

Във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на незастроен УПИ VIII1548, кв. 128 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 805 кв.м.

         Търгът ще се проведе от 11.00 часа на 19.10.2016 г., с повторен търг на 27.10.2016 г. при неявяване на кандидати, в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

         Търгът ще се проведе при следните условия:

  1. Начална тръжна цена: 20125.00 лева.
  2. Стъпка на наддаване: 1050.00 лева.
  3. Депозит за участие: 1050.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 18.10.2016 г., а при повторен търг до 26.10.2016 г.
  4. Цена на тръжната документация: 50.00 лева, без ДДС, която се купува до 16.00 часа на 18.10.2016 г., а при повторен търг до 26.10.2016 г.
  5. Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
  6. Заявления за участие се подават в деловодството на общинска администрация – Етрополе, етаж I, в срок до 16.00 часа на 18.10.2016 г., а при повторен търг до 26.10.2016 г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. № 0720/68257.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/

Кмет на Община Етрополе