ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

Във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на Имот № 641.57 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков” гр. Етрополе с площ от 779.45 кв.м.

         Търгът ще се проведе от 15.00 часа на 18.08.2016 г., с повторен търг на 24.08.2016 г. при неявяване на кандидати, в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

         Търгът ще се проведе при следните условия:

  1. Начална тръжна цена: 2728.08 лева.
  2. Стъпка на наддаване: 140.00 лева.
  3. Депозит за участие: 140.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 17.08.2016 г., а при повторен търг до 23.08.2016 г.
  4. Цена на тръжната документация: 50.00 лева, без ДДС, която се купува до 16.00 часа на 17.08.2016 г., а при повторен търг до 23.08.2016 г.
  5. Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
  6. Заявления за участие се подават в деловодството на общинска администрация – Етрополе, етаж I, в срок до 16.00 часа на 17.08.2016 г., а при повторен търг до 23.08.2016 г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. № 0720/68212.

РОСИЦА ХРИСТОВА   /п/

За Кмет на Община Етрополе

/Съгласно заповед № РД-15-335/12.07.2016 г./