ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Реална част в размер на 1433 кв.м. от поземлен имот с пл. № 285, попадащ в урегулиран поземлен имот ХХІ – Детски дом, кв. 31 по подробния устройствен план на село Брусен, целият с урегулирана площ от 5561 кв.м., заедно с построената в него сглобяема едноетажна сграда тип „Пионер” със застроена площ от 320 кв.м.

Търгът ще се проведе от 11.00 часа на 23.06.2016 г., с повторен търг при неявяване на кандидати на 30.06.2016 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, пл. «Девети септември» № 1, етаж ІІІ, стая 312.

            Търгът ще се проведе при следните условия:

  1. Начална тръжна цена: 19 450.00 лева.
  2. Стъпка на наддаване: 100
  3. Депозит за участие 1000.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 22.06.2016 г., а при повторен търг на 29.06.2016 г.
  4. Цена на тръжната документация: 50.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 22.06.2016 г., а при повторен търг на 29.06.2016 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише «каса».
  5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупене тръжна документация.

Подаване на заявления за участие в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 16.00 часа на 22.06.2016 г., а при повторен търг на 29.06.2016 г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/

Кмет на Община Етрополе