КОНКУРС

  • Печат

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА

гр. Етрополе, пл. “Девети септември” № 1, тел. 0720/68 203, факс 0720/65011;

e_mail: obstina@etropolebg.com

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Етрополе обявява свободно работно място за длъжността  Ръководител направление „Общински гори” към община Етрополе.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

·        Завършено висше лесотехническо образование

·        Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите за упражняване на лесовъдска практика

·        Да притежава минимум 3 години професионален опит

 

Допълнителни изисквания:

·        Умения за работа с компютър, програмни продукти;

·        Компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;

·        Организационна компетентност;

·        Комуникационна компетентност;

 

Необходими документи:

·        Заявление до кмета на общината – по образец;

·        Копие от документ за самоличност;

·        Автобиография по европейски образец;

·        Удостоверение за регистрация в ИАГ

·        Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

·        Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения;

 

Подбор на кандидатите:

·        Допускане по документи;

·        Интервю с допуснатите кандидати;

Документите за участие се представят в 1-месечен срок от датата на публикуване на обявлението в официалният сайт на община Етрополе в Интернет, и върху информационното табло в сградата на Община Етрополе, на адрес: гр. Етрополе, пл.”Девети септември” № 1,  Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство”.

Списъците и всички съобщения ще се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинска администрация на община Етрополе.

Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 

Да ръководи, организира,контролира и координира всички дейности по възпроизводството, стопанисването и ползването на горите, опазването и увеличаването на техните полезни функции

 

Кмет на Община Етрополе:                                                                                            
 / инж.Богомил Георгиев /