КОНКУРС

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА

гр. Етрополе, пл. “Девети септември” № 1, тел. 0720/68 203, факс 0720/65011;

e_mail: obstina@etropolebg.com

ОБЯВЛЕНИЕ

           На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед РД-15-109 от 07.03.2013г.  на    Кмета на община Етрополе обявява конкурс за назначаване на Директор на Целодневна детска ясла „Патиланци” - гр.Етрополе.

 

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

·        Лица с висше образование по специалност „Медицина” или лица с висше образование по специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка” на образователно – квалификационна степен „бакалавър”;

·        Лица с професионален опит не по – малко от 1 година;  

Допълнителни изисквания:

·        Умения за работа с компютър, програмни продукти;

·        Компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;

·        Организационна компетентност;

·        Комуникационна компетентност; 

Необходими документи:

·        Заявление до кмета на общината – по образец;

·        Копие от документ за самоличност;

·        Автобиография по европейски образец;

·        Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

·        Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения;

·        „Концепция за управление и развитие на Детска ясла „Патиланци”;

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

·        Допускане по документи;

·        Оценяване на  концепция за развитие на Детска ясла „Патиланци”;

·        Интервю с допуснатите кандидати;

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа

На 12.04.2013г. на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1,

Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на

гражданите”,  гише „Деловодство” лично от кандидатите или от техни

упълномощени представители.

 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинската администрация на община Етрополе.

Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

·        Да ръководи, планира и организира цялостната дейност ;

·        Представлява детската ясла пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;

.

Орган по назначаването: инж. Богомил Георгиев

Кмет на община Етрополе