КОНКУРС

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

гр. Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, тел.: 0720 68222;    факс: 0720 65011; 

    e_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-108А/07.03.2013 год. на Кмета на община Етрополе обявява конкурс за назначаване на Финансов контрольор в Общинска администрация – гр. Етрополе.

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за  заемане на длъжността:

· Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

· Образование – висше –образователна степен –Магистър – специалност – „Икономика”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”;

· Минимален ранг – IV младши;

· Минимален професионален опит - 2 години;

2. Допълнителни изисквания:

· Квалификация - умения за работа с компютър, програмни продукти;

· Компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове пряко, свързани с изпълнението на длъжността;

· Комуникационна компетентност;

· Професионална компетентност;

3.      Начин на провеждане на конкурса:

·Подбор по документи;

·Решаване на тест;

·Интервю;

4.Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

· Заявление до Кмета на общината – по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;

·Декларация – по образец по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;

·        Автобиография /CV/ по европейски стандарт

·        Копие от документ за самоличност

·        Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

·        Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

·        Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.

 

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1,  Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство”; лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху   информационното табло в сградата на Общинската администрация на община Етрополе.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна

         характеристика:

            Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди

            вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване

            на разходи. Предварителният контрол за законосъобразност се извършва

            постоянно и се отнася до цялата дейност на организацията.

 

 Кмет на Община Етрополе

  /инж. Богомил Георгиев/