З А П О В Е Д № РД-15-520

З А П О В Е Д

№ РД-15-520/21.10.2014 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 148/30.09.2014 г., протокол № 11 на Общински съвет – Етрополе,

НАРЕЖДАМ:

            1. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ: първи етаж от двуетажна сграда – „Арнаудова къща”, построена в УПИ VІ – 908, пл. „Зольовец” № 2, кв. 94 по подробния устройствен план на град Етрополе, с площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м., с предназначение „Кафе-клуб”, актуван с АОС № 826/27.05.2009 г., за срок от 5 /пет/ години.

         2. Търгът да се проведе на 18.11.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация Етрополе, стая 312, етаж 3. При неявяване на кандидати търг при същите условия, място и час да се проведе на 25.11.2014 г.

         3. Начална /месечна/ наемна цена 269.50 /двеста шестдесет и девет и 0.50/ лева, при стъпка на наддаване в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

         4. Размерът на депозита за участие в търга е 808.50 /осемстотин и осем и 0.50/ лева, който следва да се внесе в банка „ЦКБ” АД – клон Етрополе, по сметка на Община Етрополе - IBAN: BG 17 CECB 9790 3343 1203 00, BIC: CECBBGSFили в касата на Община Етрополе, стая 210, етаж 2 до 16.00 часа на 17.11.2014 г., а при повторен търг на 24.11.2014 г.

         5. Тръжна документация може да се получи в Общински център за информация и обслужване на гражданите, гише „каса”, срещу заплащане на такса в размер на 30.00 /тридесет/ лева, без ДДС, до 16.00 часа на 17.11.2014 г., а при повторен търг на 24.11.2014 г.

         6. Заявления за участие в търга се подават в Общински център за информация и обслужване на гражданите, гише „деловодство”, находящо се на първи етаж в административната сграда на Община Етрополе до 16.00 часа на 17.11.2014 г., а при повторен търг на 24.11.2014 г.

         7. Неразделна част от настоящата заповед е утвърдената тръжна документация.

         8. Заповедта да се публикува във вестник „Етрополски преглед” и на интернет страницата на Община Етрополе петнадесет дни преди крайния срок за подаване на заявление за участие и да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Етрополе.

         Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за изпълнение.

ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на Община Етрополе