З А П О В Е Д №РД-15-521 (4)

З А П О В Е Д

№РД-15-521/21.10.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36 от Наредба № 5, в изпълнение на Решение № 33/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ и Решение № 113/24.06.2014 г./Протокол № 6/ на Общински съвет - Етрополе,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг за продажба на движима вещ - частна общинска собственост, а именно:

МОТОЦИКЛЕТ МАРКА„ИЖ”, МОДЕЛ”ЮПИТЕР”, регистрационен № СО0682К, цвят червен с двигател № 194039 и рама 194039.

ІІ. Търгът да се проведе при следните условия:

1. Продажбата да се извърши с явен търг.

2. Търгът да се проведе на 18.11.2014 г. от 10.30 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312.

При неявяване на кандидати, следващи търгове да се проведат на 26.11.2014 г. и 05.12.2014 г. в същия час, на същото място и при същия ред и условия.

3. Начална тръжна цена – 121.53 /сто двадесет и един и 0.53/ лева, без ДДС и стъпка на наддаване в размер на 10.00 /десет/ лева.

4. Размерът на депозита за участие в търга е 12.00 /дванадесет/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе по сметка   № IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BIC – CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, ІІ етаж, стая 210 до 16.00 часа на 17.11.2014 г., а при следващи търгове на 25.11.2014 г. и на 04.12.2014 г.

5. Тръжната документация се получава срещу платена такса в размер на 10.00 /десет/ лева, без ДДС, внесена в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише “каса” в срок до 16.00 часа на 17.11.2014 г., а при следващи търгове до 25.11.2014 г. и 04.12.2014 г.

6. Оглед на движимата вещ, предмет на търга ще се извършва всеки работен ден преди датата на търга след представен документ за закупена тръжна документация.

7. Заявления за участие в търга се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „деловодство”, находящо се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Етрополе до 17.00 часа на 17.11.2014 г., а при следващи търгове на 25.11.2014 г. и 04.12.2014 г.

8. Заповедта да се публикува във в. „Етрополски преглед”, на Интернет страницата на Община Етрополе, най-малко петнадесет дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие, както и се обяви във фоайето на първия етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе.

Неразделна част от настоящата заповед е утвърдена тръжна документация.

Настоящата заповед да се връчи по реда на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на Община Етрополе