О Б Я В Л Е Н И Е

  

О Б Я В Л Е Н И Е

            1. Община Етрополе обявява конкурс за длъжността: “Инспектор в общински инспекторат” – 2 вакантни длъжности.

          2. Минимални и специфични изисквания за длъжността “Инспектор в общински инспекторат”:

          2. 1. образование – минимална степен на завършено образование - бакалавър;

           2. 2. допълнителни изисквания:

• квалификация - умения за работа с компютър, програмни продукти;

• компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;

• организационна компетентност;

• шофьорска книжка;

• комуникационна компетентност.

          3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. подбор по документи;

3. 2. интервю.

         4. Документи за участие в конкурса:

           4. 1. заявление до Кмета на общината - по образец;

           4. 2. автобиография по европейски образец;

           4. 3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

           4. 4. други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.

         5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на 31.10.2014г. на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише „Деловодство”.

         6. Кратко описание на длъжността инспектор съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         Обезпечава спазването на наредбите приети от ОбС - Етрополе и опазването на обществения ред отговаря за неговото състояние в обслужваният район.

Орган по назначаването: инж.Богомил Георгиев..................

Кмет на Община Етрополе