О Б Я В Л Е Н И Е ЕКОЛОГ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА

гр. Етрополе, пл. “Девети септември” № 1, тел. 0720/68 203, факс 0720/65011;

О Б Я В Л Е Н И Е

І. Община Етрополе набира кандидати за длъжността Главен инспектор „Екологично опазване на околната среда, селско стопанство и горско стопанство”:

1.1.Изисквания:

 

- висше образование, квалификационна степен “бакалавър”;

- специалност: „Екология”, „Екологично образование”, „Опазване на околната среда”, „Опазване на природната среда”, „Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг”, „Екология и опазване на околната среда”, „Екология и устойчиво развитие”, „Екология на селищните системи”.

Кандидатите със специалност „Екология” и професионален опит в областта на екологията са с предимство.

  1.2Кратко описание на длъжността:

- Организира и провежда политиката в общината по опазването и възпроизводството на околната среда в съответствие с действащите нормативни документи;

- Разработва прогнози и прави предложения за усъвършенстване на организацията на опазването на околната среда на територията на общината;

- Обобщава, съставя и предава на националните и областни статистически звена информация за околната среда на общината и управлението на отпадъците;

- Контролира прилагането на територията на Общината нормативните актове, свързани с опазването на околната среда от организациите, ведомствата, фирмите и гражданите;

- Организира и осъществява контрол по извършване на сметосъбирането на територията на общината;

ІІ.Кандидатите е нужно да прадставят следните документи:

         - Заявление до кмета на общината.

         - Автобиография по европейски образец.

         - Копия от документи за придобита образователно-квалификационна    степен.

ІІІ.Подбор на кандидатите:

1. допускане по документи

2. интервю с допуснатите кандидати

ІV. Документите се представят в срок до 17:00 часа на 02.10.2014г. на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише „Деловодство” лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Орган по назначаването: инж. Богомил Георгиев...............                                                                                        Кмет на Община Етрополе

Изготвил:С.Васова.........

Гл.спец. „ЧР”

Съгласувал: Р. Христова………..

Зам. Кмет