ОБЯВЛЕНИЕ

  • Печат

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА

гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, тел. 0720/68 203, факс 0720/65011;

ОБЯВЛЕНИЕ

1. Община Етрополе набира кандидати за длъжността "Инспектор" в Звено "Общински инспекторат" /1 вакантна длъжност/.

2.Минимални и специфични изисквания за длъжността "инспектор":

2.1 образование висше - образователно-квалификационна степен"бакалавър";

2.2.Допълнителни изисквания:

 

-   квалификация - умения за работа с компютър, програмни продукти;

-   компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;

-   организационна компетентност;

-   шофьорска книжка;

-   комуникационна компетентност.

3.Документи за участие в подбора:

3.1 заявление до Кмета на общината - по образец;

3.2 автобиография по европейски образец;

3.3 копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

3.4 други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.

4.Подбор на кандидатите:

4.1 допускане по документи;

4.2 интервю с допуснатите кандидати.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на 30.09.2014 г., на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на гражданите", гише „Деловодство".

6.Кратко описание на длъжността инспектор съгласно утвърдения
Правилник за организация на дейността на звено "Общински инспекторат":
Извършва контрол по спазването на наредбите приети от ОбС - Етрополе.


ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО: ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ Кмет на Община Етрополе