ОБЯВЛЕНИЕ

 • Печат

І. Община Етрополе набира следния персонал за обучение и работа на Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Етрополе за следните длъжности:

 1. Началник Инженер - технолог1 бр.
  1. 1.ИзискванияВисше образование – „ВиК Мрежи” , „Пречистване” или „Машинен инженер”

         1.2 Кратко описание на длъжността:

 

-          Контролира и ръководи производствено-технологичния процес в ПСОВ

-          Ръководи техническата дейност в ПСОВ

-          Отговаря и контролира показателите на пречистената вода и утайките

-          Изготвяне на инструкции за обслужване на технологичния процес

-          Анализира резултатите от пречиствателния процес

-          Отчита техническото, технологичното и финансово състояние на станцията и др.

 • 2.Оператор на процеси Централен диспечерски пункт – 1 бр.
  •     2.1Изисквания – Висше образование – „ВиК „ , „Химия”
  •     2.2. Кратко описание на длъжността:

   Управлява и наблюдава компютъризирани системи за контрол, машини и подобно оборудване в пречиствателната станция за регулиране на процеси по пречистване, обработване и отстраняване на отпадъци и отпадъчни води, осигуряване на чисти води и тяхното правилно разпределение.

 • 3.Техник - електро, контролно измервателни прибори и автоматика (Ел. КИПиА) СКАДА – 1 бр.
 •         3.1. Изисквания – Средно специално – „Електротехник „ , „Отопление, вентилация и климатизация”, „Машинен техник”

         3.2. Кратко описание на длъжността:

           Монтиране, регулиране, настройки, поддръжка, изпитване и предаване в съответствие с техническите изисквания на електрическите машини и съоръжения.

 • 4.Лаборант – 1 бр.
 • 4.1. ИзискванияСредно специално „Химия”

           4.2. Кратко описание на длъжността:

  Извършване на лобораторни тестове и анализи(мониторинг) на отпадъчната вода на вход и изход на ПСОВ и утайката.Профилактика на стационарната и преносима лабораторна апаратура. Следи за новостите в контролно – измервателните проби и автоматика.

 • 5.Общи работници – 2 бр.
 • 6.Пазачи – 3 бр.
 • 7.Чистачка – 1 бр.
 • ІІ. Кандидатите е нужно да прадставят следните документи:

           - Заявление до кмета на общината.

            - Автобиография по европейски образец.

           - Копия от документи за придобита образователно-квалификационна    степен.

 • ІІІ.Подбор на кандидатите:

 •  допускане по документи
 •  интервю с допуснатите кандидати

       ІV. Документите се представят в срок до 17:00 часа на10. 07. 2014г. на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише „Деловодство” лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

 

- За периода на провеждане на обучението, избраните кандидати няма да получават заплащане.

       

Орган по назначаването: Венета Гергова ................         

 За Кмет на Община Етрополе

/Съгл. Заповед № РД-15-312/03.07.2014г