Решения 2017

РЕШЕНИЕ № 1/06.01.2017 г./Протокол №1/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 2/06.01.2017 г./Протокол №1/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125, във връзка с чл. 150 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 3/30.01.2017 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г. и ПМС № 374 от 22.12.2016г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 4/30.01.2017 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 5/30.01.2017 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1от Закона за закрила на детето, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 6/30.01.2017 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1от Закона за закрила на детето, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 7/30.01.2017 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 8/30.01.2017 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, във връзка с чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинския съвет


РЕШЕНИЕ № 9/30.01.2017 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2 от Наредба № 16 от 23.02.2005 г. за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 10/30.01.2017 г./Протокол №2/На основани чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 11/30.01.2017 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 12/30.01.2017 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 13/30.01.2017 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина ” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 14/28.02.2017 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 15/28.02.2017 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане, Общинският съвет  


РЕШЕНИЕ № 16/28.02.2017 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 17/28.02.2017 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, във връзка с чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 18/28.02.2017 г.//Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 110 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 19/28.02.2017 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37и, ал. 1, във връзка с чл. 37и, ал.12 от ЗСПЗЗ Общинският съвет прие


РЕШЕНИЕ № 20/28.02.2017 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 111, ал. 2, т. 2 и ал. 7 и чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 71 ал. 1, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 21/28.02.2017 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 6, във вр. чл. 7, ал. 2 от ЗОС, чл. 67, ал. 1, чл. 193, ал. 6, във вр. чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 295, ал. 7 от ЗЕС,   Общинският съвет  


РЕШЕНИЕ № 22/28.02.2017 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 23/28.02.2017 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 24/28.02.2017 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 25/28.02.2017 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 26/28.02.2017 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 27/28.02.2017 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №28/28.02.2017 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 29/28.02.2017 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 30/28.02.2017 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ 4 чл. 75б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет Етрополе


РЕШЕНИЕ № 31/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 32/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 33/30.03.2017 г./Протокол №4/На основаниечл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл.51 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 34/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 10, във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 35/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС ичл. 119 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 36/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 37и, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 37/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 и ал.10, чл.34, ал.2 от закона за общинската собственост Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 38/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 39/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 40/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 41/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 42/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 43/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 9 и чл. 78а от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 44/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 1 от АПК, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 45/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 46/30.03.2017 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 47/19.04.2017 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1,т.12 от Закона за местното управление и местната администрация, ч.52, ал.1 и ал.8 от Закона за управление на отпадъците и чл.60, ал.1 от АПК,  Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 48/19.04.2017 г./Протокол № 5/ Във връзка с изложеното, изискванията на ОП „Околна среда 2014 -2020г.“, насоките за кандидатстване по процедура №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 10 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 60, ал. 1 от АПК, Общинският съвет  


РЕШЕНИЕ № 49/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 79, във връзка с чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 28 от ЗНА Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 50/27.04.2017 г./Протокол № 6а основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила на детето, чл. 79, във връзка с чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 28 от ЗНА Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 51/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 и т. 19 от Наредба № 4 за управление на правата върху общинската собственост от капитала на търговските дружества, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 52/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 и т. 19 от Наредба № 4 за управление на правата върху общинската собственост от капитала на търговските дружества, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 53/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 и т. 19 от Наредба № 4 за управление на правата върху общинската собственост от капитала на търговските дружества, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 54/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 10, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет  


РЕШЕНИЕ № 55/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 56/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37о, ал. 1, т.1 и т. 2, и ал. 4 т. 1 и т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 57/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от   Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 58/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от   Закона за общинската собственост,  Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 59/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от   Закона за общинската собственост,  Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 60/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 64, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 61/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 62/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 30 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет прие


РЕШЕНИЕ № 63/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 11, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 64/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 11, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 65/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 и 5 и чл. 124б, ал.1, във връзка с чл. 12, ал.2 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 66/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 2 /Протокол № 8/ от 08.12.2016г. на Общинския експертен съвет, Общинския съвет  


РЕШЕНИЕ № 67/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.104 от „Методика за мониторинг върху изпълнението на политики в Община Етрополе” , Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 68/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 69/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 70/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал.1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 71/27.04.2017 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51б, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за упражняване правата на Община Етрополе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет в качеството си на упражняващ правата на собственик върху капитала на търговското дружество със 100 % общинско участие


РЕШЕНИЕ № 72/10.05.2017 г./Протокол № 7/На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.226 от Търговския закон, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 73/30.05.2017 г./Протокол № 8/На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.59, ал.1 от Закона на предучилищното и училищното образование, чл.7, ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование във връзка с чл.76, ал.3 от АПК, чл.26, ал.2 от ЗНА Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 74/30.05.2017 г./Протокол № 8/На основание чл.21, ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и приетата с Постановление № 46 на Министерски съвет от 08 март 2017г. Национална програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 75/30.05.2017 г./Протокол № 8/На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет                                      


РЕШЕНИЕ № 76/30.05.2017 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 77/30.05.2017 г./Протокол № 8/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 и ал.10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 78/30.05.2017 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.10, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 79/30.05.2017 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 1, т. 2от Наредба № 11 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и обектите по чл. 55 от ЗУТ на територията на Община Етрополе Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 80/30.05.2017 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 81/30.05.2017 г./Протокол № 8/

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал.1 от ЗУТ, заявление вх. № РД-94-И-30/09.03.2017г. и решение № 5, протокол №3/19.04.2017г. на ОЕСУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 82/30.05.2017 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет прие


РЕШЕНИЕ № 83/30.05.2017 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 84/30.05.2017 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 85/30.05.2017 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 86/26.06.2017 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, чл.12, ал.2, т.3 и чл.14, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 87/26.06.2017 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10 от Закона за общинската собственост, във връзка съответно с чл. 24а, ал. 6, т. 1 и чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ, чл. 35, ал. 1; чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 2 от ЗОС, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 88/26.06.2017 г./Протокол №9/На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 51, ал. 1и чл. 113 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 89/26.06.2017 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 51, ал. 1 и чл. 113 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 90/26.06.2017 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №91/26.06.2017 г./Протокол №9/На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал. 9 и 10, чл. 35,ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба №5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №92/26.06.2017 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, решение № 2/16.03.2017 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Етрополе, решение № ИАГ-31848/31.10.2016 г на Изпълнителна агенция по горите, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №93/26.06.2017 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал. 1 от ЗУТ, решение №5/09.02.2017 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №94/26.06.2017 г./Протокол №9/На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.60, ал.1 от АПК Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №95/26.06.2017 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №96/26.06.2017 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №97/26.06.2017 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №98/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от   Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №99/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от   Закона за общинската собственост Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №100/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №101/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №102/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 55, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №103/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Общинският съвет    


РЕШЕНИЕ №104/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №105/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №106/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №107/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл.21,ал.1, т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №108/27.07.2017 г./Протокол №10/ На основание чл.20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №109/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №110/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №111/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №112/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №113/27.07.2017 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125, във връзка с чл. 150 от ЗУТ, във връзка с чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ и чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №114/27.07.2017 г./Протокол №10/Наоснование чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл.51 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе и чл.124 от Закона за публичните финанси Общинският съвет прие


РЕШЕНИЕ №115/24.08.2017 г./Протокол №11/На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,   Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №116/24.08.2017 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на Министерския съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №117/24.08.2017 г./Протокол №11/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №118/24.08.2017 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №119/12.09.2017 г./Протокол №12/Във връзка с откриването на учебната 2017/2018 година, на основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, самостоятелна или слята от два класа паралелка с по-малко от 10 ученици в общообразователно училище, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №120/12.09.2017 г./Протокол №12/Във връзка с откриването на учебната 2017/2018 година, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №121/12.09.2017 г./Протокол №12/На основание чл.21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет Етрополе


РЕШЕНИЕ №122/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл. 44 ал.1 т.5 от ЗМСМА , чл.62, ал.2 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейностиза следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе   Общински съвет – Етрополе


РЕШЕНИЕ №123/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА , чл.62, ал.2 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейностиза следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе   Общински съвет – Етрополе


РЕШЕНИЕ №124/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 година, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №125/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10 от Закона за общинската собственост, във връзка съответно с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинският съвет Етрополе


РЕШЕНИЕ №126/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №127/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №128/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №129/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 6, във връзка с чл.193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64, ал.1 и ал. 2 от ЗЕ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №130/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №131/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №132/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №133/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №134/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №135/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №136/28.09.2017 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №137/28.09.2017 г./Протокол №13/Във връзка с направеното предложение от Председателя на Постоянната комисия за работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №138/28.09.2017 г./Протокол №13/Във връзка с направеното предложение от Председателя на Постоянната комисия за работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №139/28.09.2017 г./Протокол №13/Във връзка с утвърждаване на Списък-образец № 1 за учебната 2017/2018 година, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №140/26.10.2017 г. /Протокол №14/На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал.1 т.5, чл. 147, ал.1 от Търговския закон, чл. 32, чл. 34, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет  


РЕШЕНИЕ №141/26.10.2017 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 година, Общинският съвет  


РЕШЕНИЕ №142/26.10.2017 г./Протокол №14/На основание чл.21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №143/26.10.2017 г./Протокол №14/На основание чл.21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №144/26.10.2017 г./Протокол №14/На основание гореизложеното и чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет  


РЕШЕНИЕ №145/26.10.2017 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет Етрополе  


РЕШЕНИЕ №146/26.10.2017 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, и чл. 55, т. 2 и чл. 57, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №147/26.10.2017 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС,   Общинският съвет – Етрополе


РЕШЕНИЕ №148/26.10.2017 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №149/26.10.2017 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №150/26.10.2017 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №151/26.10.2017 г./Протокол №14/ На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общински съвет – Етрополе


РЕШЕНИЕ №152/26.10.2017 г./Протокол №14/ На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общински съвет – Етрополе


РЕШЕНИЕ №153/26.10.2017 г./Протокол №14/ На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общински съвет – Етрополе


РЕШЕНИЕ №154/26.10.2017 г./Протокол №14/ На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе” Общински съвет – Етрополе


РЕШЕНИЕ №155/26.10.2017 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина , Общинският съвет


РЕШЕНИЕ №156/26.10.2017 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет