Решения 2016

РЕШЕНИЕ № 39/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 40/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 41/26.01.2016 г.//Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 5 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 42/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА , чл.51от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 43/26.01.2016 г.//Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г. и ПМС № 380 от 29.12.2015г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 44/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 45/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с Национална програма за закрила на детето за 2015 година, приета с Решение на Министерски съвет № 715/17.09.2015 г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 46/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с Национална програма за закрила на детето за 2015 година, приета с Решение на Министерски съвет № 715/17.09.2015 г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 47/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 110 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 48/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2 от Наредба № 16 от 23.02.2005 г. за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 49/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 50/26.01.2016 г.//Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 51/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 52/26.01.2016 г.//Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 112, ал. 1, т. 1, чл. 114, ал.1 от Закона за горите, чл. 7, ал. 4 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет                                    


РЕШЕНИЕ № 53/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 54/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13 от Правилника заустройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите иинтеграционните въпроси към Министерски съвет,Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 55/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 56/26.01.2016 г.//Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 57/26.01.2016 г.//Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6 от Методиката за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 58/26.01.2016 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 37в, ал. 16 и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 59/25.02.2016 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 60/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 1 и 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общинският съвет


 РЕШЕНИЕ № 61/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 62/25.02.2016 г./Протокол №6/ На основаниечл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл.51 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе и чл.124 от Закона за публичните финанси, във връзка с докладна записка с вх.№ РД-93-00-61 от 12.02.2016г. на директора на ЦДЯ „Патиланци”, гр.Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 63/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание на чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 64/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198в, ал.4, т.2 от Закона за водите, чл.36, ал.2 от Правилника за организацията дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 65/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 66/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 67/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 68/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 69/25.02.2016 г.//Протокол №6/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 55, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет  


РЕШЕНИЕ № 70/25.02.2016 г/Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 55, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет                                                    


РЕШЕНИЕ № 71/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 55 и чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 1, от Наредба № 11 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 72/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37и, ал. 1, ал. 3 и ал. 12 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 73/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 74/25.02.2016 г.//Протокол №6/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 и чл. 19 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 75/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 76/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 77/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1, във връзка с чл. 12, ал.2 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 78/25.02.2016 г.//Протокол №6/На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 79/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 80/25.02.2016 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 81/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 82/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 83/29.03.2016 г./Протокол №7/ На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.12, ал.1, т.1, т.4, т.6, т.7 , б.”б” и чл. 13, ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 84/29.03.2016 г./Протокол №7/ На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с т.ХVІІІ, 2 от Решение №43 от 26.01.2016г. /Протокол №5/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 85/29.03.2016 г./Протокол №7/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 86/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 87/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 88/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 89/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 90/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51, ал. 1 и чл. 113 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 91/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51, ал. 1 и чл. 113 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 92/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал.1, т. 4,   чл. 40, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 55, т. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 93/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 30 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 94/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 и ал. 10 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 30 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 95/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 96/29.03.2016 г./Протокол №7/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 97/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 98/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.226 от Търговския закон, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 99/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 100/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 101/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 102/29.03.2016 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 103/29.03.2016 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 104/26.04.2016 г./Протокол № 9/ На основание чл.21, ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и приетата с Постановление № 68 на Министерски съвет от 31 март 2016 г. Национална програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016 г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 105/26.04.2016 г./Протокол № 9/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 и т. 19 от Наредба № 4 за управление на правата върху общинската собственост от капитала на търговските дружества, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 106/26.04.2016 г./Протокол № 9/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 и т. 19 от Наредба № 4 за управление на правата върху общинската собственост от капитала на търговските дружества, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 107/26.04.2016 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 и т. 19 от Наредба № 4 за управление на правата върху общинската собственост от капитала на търговските дружества, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 108/26.04.2016 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал.1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.1 от Търговския закон (ТЗ), чл. 19, ал.1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), и чл.15, ал.1, т. 2 от Наредба № 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 109/26.04.2016 г./Протокол № 9/На основание чл.21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 110/26.04.2016 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 111/26.04.2016 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 112/26.04.2016 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 113/26.04.2016 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 55, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 114/26.04.2016 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 115/26.04.2016 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 116/26.04.2016 г./Протокол № 9/На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 111, ал. 2, т. 2, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за горите и чл. 71, ал. 1, т. 6, ал. 2, т. 1, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 от НУРВИДГТДОС, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 117/26.04.2016 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 118/26.04.2016 г./Протокол № 9/На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и на основание чл. 16, ал. 1,т.3 от Наредба № 10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 119/31.05.2016 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, чл. 79, във връзка с чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 26, ал. 2 от ЗНА, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 120/31.05.2016 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 121/31.05.2016 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал.1, т. 4, чл. 40, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 55, т. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 122/31.05.2016 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 55, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 123/31.05.2016 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 55, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 124/31.05.2016 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 125/31.05.2016 г./Протокол №10/На основаниечл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл.51 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе и чл.124 от Закона за публичните финанси, във връзка с писмо с вх.№ РД-92-00-61 от 10.03.2016г. от Сдружение „Шахматен клуб Чавдар”, гр.Етрополе, което е създадено в началото на м.януари 2016 год. и Решение №81 от 29.03.2016г. /Протокол №7/ за създаване на Общинско звено „Спортни имоти, масова физкултура и спорт” гр.Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 126/31.05.2016 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.19 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 127/31.05.2016 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 т Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, във връзка с чл. 16 от Правилника за прилагането му, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 128/31.05.2016 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 5, ал.1 от ЗУТ   Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 129/31.05.2016 г./Протокол №10/

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.4 и ал.6 от ЗОС, във връзка с чл. 7, ал.2 от ЗОС, чл.192 и чл.193от ЗУТ и чл.295, ал.7 от ЗЕС, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 130/31.05.2016 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 131/31.05.2016 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 132/27.06.2016 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 133/27.06.2016 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 134/27.06.2016 г./Протокол №11/На основаниечл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл.51 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 135/27.06.2016 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 2 и ал.1 и чл.15, ал. 1, т. 12 и и от Наредба № 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 136/27.06.2016 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Закона за политическите партии, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 137/27.06.2016 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 138/27.06.2016 г./Протокол №11/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 139/27.06.2016 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 140/27.06.2016 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 141/27.06.2016 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 142/27.06.2016 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 143/27.06.2016 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 12 и чл. 59 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 144/27.06.2016 г.//Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общински съвет


РЕШЕНИЕ № 145/26.07.2016 г.//Протокол №12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 38, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 146/26.07.2016 г./Протокол №12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 147/26.07.2016 г./Протокол №12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 148/26.07.2016 г./Протокол №12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 149/26.07.2016 г./Протокол №12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 150/26.07.2016 г./Протокол №12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 1от Наредба № 11 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и обектите по чл. 55 от ЗУТ на територията на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 151/26.07.2016 г./Протокол №12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 12 и чл. 59 и чл. 131 от ЗУТ и искане вх. № РД-26-00-367/10.06.2016г. от „ЕКО ЕТРОПОЛ” АД, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 152/26.07.2016 г./Протокол №12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 153/26.07.2016 г./Протокол №12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 154/26.07.2016 г./Протокол №12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 155/08.09.2016 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 156/08.09.2016 г./Протокол №13/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 157/08.09.2016 г./Протокол №13/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 158/08.09.2016 г./Протокол №13/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 30 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 159/08.09.2016 г./Протокол №13/На основание гореизложеното, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 117, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 21, ал. 7 и ал. 9 от Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, Договор за присъединяване на обект към разпределителната мрежа № ДПЕРМ 1201553966/10.09.2014 г.IB -32-14-13072 и връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, Общинския съвет


РЕШЕНИЕ № 160/08.09.2016 г./Протокол №13/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1 от Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 161/08.09.2016 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1 от Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 162/08.09.2016 г./Протокол №13/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1 от Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 163/08.09.2016 г./Протокол №13/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1 от Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 164/08.09.2016 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 2 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 165/08.09.2016 г./Протокол №13/ На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 166/08.09.2016 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 64а, ал. 2 и чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 167/08.09.2016 г./Протокол №13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 168/29.09.2016 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 година, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 169/29.09.2016 г./Протокол №14/ На основание чл. 21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА ,чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, чл.60, ал.1 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 170/29.09.2016 г./Протокол №14/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 171/29.09.2016 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост,Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 172/29.09.2016 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 173/29.09.2016 г./Протокол №14/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 48 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинскиятсъвет


РЕШЕНИЕ № 174/29.09.2016 г./Протокол №14/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 119 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 175/29.09.2016 г./Протокол №14/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2, чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 3 и чл. 41, ал. 1 от Наредба №16 за условията и реда за настаняване под наем и продажба на жилища, собственост на община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 176/29.09.2016 г./Протокол №14/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 177/29.09.2016 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 178/29.09.2016 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 179/29.09.2016 г./Протокол №14/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 11, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 180/29.09.2016 г./Протокол №14/ На основание чл. 21, ал.1, т. 11, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА и чл. 54 от Наредба № 5 за общинската собственост, приета с Решение № 16 от 24.03.2015 г., протокол № 4,Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 181/29.09.2016 г./Протокол №14/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1 от Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 182/29.09.2016 г./Протокол №14/ На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 183/25.10.2016 г./Протокол №15/На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, чл. 61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, чл.79, във връзка с чл. 76, ал.3 от АПК, чл.28 от ЗНА, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 184/25.10.2016 г./Протокол №15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 185/25.10.2016 г./Протокол №15/На основание чл.21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 186/25.10.2016 г./Протокол №15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 187/25.10.2016 г./Протокол №15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 188/25.10.2016 г./Протокол №15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 189/25.10.2016 г./Протокол №15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, и чл. 25, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 5 за общинската собственост,Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 190/25.10.2016 г./Протокол №15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 191/25.10.2016 г./Протокол №15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 192/25.10.2016 г./Протокол №15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 193/25.10.2016 г./Протокол №15/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”,Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 194/25.10.2016 г./Протокол №15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 195/25.10.2016 г./Протокол №15/На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА,Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 196/30.11.2016 г./Протокол №16/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 197/30.11.2016 г./Протокол №16/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 198/30.11.2016 г./Протокол №16/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 199/30.11.2016 г./Протокол №16/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, и чл. 55, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 200/30.11.2016 г./Протокол №16На основание разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 201/30.11.2016 г./Протокол №16/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 112, ал. 1, т. 1, чл. 114, ал.1 от Закона за горите, чл. 7, ал. 4 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 202/30.11.2016 г./Протокол №16На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 12 и чл. 59 от ЗУТ и чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗГ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 203/30.11.2016 г./Протокол №16/На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 204/14.12.2016 г./Протокол №17/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 205/14.12.2016 г./Протокол №17/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 3, ал. 10 и ал. 11 от Закона за автомобилните превози, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 206/14.12.2016 г./Протокол №17/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 207/14.12.2016 г./Протокол №17/На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13, ал. 1, чл. 15, ал. 1 т. 6 и чл. 21, ал. 4 от Наредба № 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 208/29.12.2016 г./Протокол №18/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 5 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинския съвет


РЕШЕНИЕ № 209/29.12.2016 г./Протокол №18/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл.51от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 210/29.12.2016 г./Протокол №18/На основание на чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 211/29.12.2016 г./Протокол №18/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 47,ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, ал. 3 от Наредба № 16 от 23.02.2005 г. за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 212/29.12.2016 г./Протокол №18/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 213/29.12.2016 г./Протокол №18/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 47, ал. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 214/29.12.2016 г./Протокол №18/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 6, във вр. чл. 7, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 67, ал. 1, чл. 193, ал. 6, във вр. с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 215/29.12.2016 г./Протокол №18/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 6, във вр. чл. 7, ал. 2 от ЗОС, чл. 67, ал. 1, чл. 193, ал. 6, във вр. чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 295, ал. 7 от ЗЕС, становище на Областно пътно управление изх. № 1977-3235/22.11.2016 г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 216/29.12.2016 г./Протокол №18/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 11 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 217/29.12.2016 г./Протокол №18/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 11 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 218/29.12.2016 г./Протокол №18/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.146, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), чл.15, ал.1, т. 14 от Наредба № 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с чл.37, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството, Общинският съвет