Решения 2014

 

РЕШЕНИЕ № 1/06.01.2014 г.//Протокол № 1/На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, т. 1 от Наредба № 10 за символите, почетните звания и почетните знаци на Община Етрополе, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 2/06.01.2014 г./Протокол № 1/На основание чл.21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 13, чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет

 


  РЕШЕНИЕ № 3/13.02.2014 г./Протокол № 2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 4/13.02.2014 г./Протокол № 2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014г. и ПМС № 3 от 15.01.2014г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 5/13.02.2014 г./Протокол № 2/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 6/13.02.2014 г./Протокол № 2/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 7/13.02.2014 г./Протокол № 2/На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 91, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 8/13.02.2014 г./Протокол № 2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2 от Наредба № 16 от 23.02.2005 г. за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе, Общинският съвет


 РЕШЕНИЕ № 9/13.02.2014 г.//Протокол № 2/На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, решение № 2/24.10.2013 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Етрополе, решение № ИАГ-40934/08.11.2013 г. на Изпълнителна агенция по горите и решение К-10/30.10.2013 г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 10/13.02.2014 г./Протокол № 2/На основание чл. 21, ал.1, т. 11, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА и чл. 8 от ЗОС, Общинския съвет


РЕШЕНИЕ № 11/13.02.2014 г./Протокол № 2/На основание чл. 34, ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 12/13.02.2014 г./Протокол № 2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, т. 2 от Наредба № 10 за символите, почетните звания и почетните знаци на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 13/13.02.2014 г./Протокол № 2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 3 от 15.01.2014 г. и във връзка с изменение на Приложение № 5 на Постановление № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 14/13.02.2014 г./Протокол № 2/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 3 от 15.01.2014 г. и във връзка с изменение на Приложение № 5 на Постановление № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинският съвет


 РЕШЕНИЕ № 15/13.02.2014 г./Протокол № 2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет


 РЕШЕНИЕ № 16/13.02.2014 г./Протокол № 2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общинският съвет прие


РЕШЕНИЕ № 17/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 18/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 19/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА , чл.5 и чл.18 от ЗОБ и чл.44, ал.2 от Наредба № 12 за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета в община Етрополе на ОбС – Етрополе, Общинският съвет – Етрополе

 


 РЕШЕНИЕ № 20/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА , чл.5 и чл.25,ал.1 от ЗОБ и чл.44, ал.2 от Наредба № 12 за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета в община Етрополе на ОбС – Етрополе, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 21/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 32 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 22/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 39/3/3220382 от 30.01.2014г. по мярка 322 за Проект „Обновяване и реконструкция на „Мемориален парк”, сключен между Община Етрополе и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Мирослав Николов Николов, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 23/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 3/15.01.2014 г. и във връзка с изменение на Приложение № 5 на Постановление № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, отчитайки трудностите, степента на отговорности, особеностите и характера на работа на кметовете на селата Малък Искър и Лопян, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 24/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 25/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 26/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 27/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 37о и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 28/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 29/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 30/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 31/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 4 и чл. 36 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 32/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 4 и чл. 36 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 33/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 4 и чл. 36 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 34/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 53, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 35/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1,ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 19 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предлагам Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 36/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС и чл. 19 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 37/25.03.2014 г. /Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и обектите по чл. 55 от ЗУТ на територията на Община Етрополе, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 38/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 70, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 39/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 70, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 40/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 41/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 42/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 43/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т.11, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет 


РЕШЕНИЕ № 44/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17а, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и на основание чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 45/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 46/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ, Общинският

 


РЕШЕНИЕ № 47/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 211 ал. 2 т. 2 от Закона за горите във връзка със Заповед № 307 от 29.03.2013 год. на И.Д. Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите – София, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 48/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 49/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 50/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 51/25.03.2014 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 52/25.03.2014 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 53/29.04.2014 г./Протокол № 4/ На основание чл.21, ал.1, т. 8, 9 и 23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и 5 и чл.221, т.7 и 10 от Търговския закон, Общинския съвет


РЕШЕНИЕ № 54/29.04.2014 г./Протокол №4/На основаниечл.21, ал.1, т. 8, 9 и 23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1., т.3 и 5 и чл.221, т.7 и 10 от Търговския закон, Общинския съвет

 


РЕШЕНИЕ № 55/29.04.2014 г./Протокол №4/На основаниечл.21, ал.1, т. 8, 9 и 23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и 5 и чл.221, т.7 и 10 от Търговския закон, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 56/29.04.2014 г./Протокол №4/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с т.ХVІІІ от Решение №4 от 13.02.2014г., Протокол №2, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 57/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл.21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 58/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 59/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13 от Правилника заустройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите иинтеграционните въпроси към Министерски съвети в изпълнение на раздел ІІІ от плана за действие на община Етрополе за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2014 година,Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 60/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет


 РЕШЕНИЕ № 61/29.04.2014 г. /Протокол №4/   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и във връзка с чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет  


РЕШЕНИЕ № 62/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 63/29.04.2014 г./Протокол №4/ На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 64/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 65/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 66/29.04.2014 г./Протокол №4/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 37п, ал. 1 и ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 75 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и раздел ІХ. „Договори за наем на мерите и пасищата” от Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Етрополе, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 67/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 68/29.04.2014 г. /Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 53, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 69/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал.2, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 16 от Наредба № 5 на ОбС – Етрополе, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 70/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 70, ал. 3, т. 2 и чл. 76 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,   Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 71/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 70, ал. 3, т. 2 и чл. 76 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 72/29.04.2014 г./Протокол №4/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 70, ал. 3, т. 2 и чл. 76 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 73/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1 и § 38 ал. 1 от Закона за горите и Наредба № 6/05.02.2004 год. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловно стопанските райони в Република България, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 74/29.04.2014 г. /Протокол №4/На основание чл. 21, ал.1, т. 11от ЗМСМА, във връзка с чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 75/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и Протокол от заседание на комисията, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 76/29.04.2014 г./Протокол №4/В тази връзка и на основание чл. 21 (1), т. 12 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 77/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 15; чл. 27, ал. 2 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 78/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 79/29.04.2014 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 80/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 81/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 82/27.05.2014 г. /Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 226 от Търговския закон, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 83/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 32 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 84/27.05.2014 г. /Протокол №5/На основание, чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 111, ал. 2, т. 2, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за горите и чл. 71 ал. 1 т. 6, ал. 2, т. 1, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 от НУРВИДГТДОС, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 85/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 86/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 87/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, и чл. 35, ал. 1 от  Закона за общинската собственост, и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 88/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, и чл. 35, ал. 1 от   Закона за общинската собственост, и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,   Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 89/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, и чл. 35, ал. 1 от  Закона за общинската собственост, и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 90/27.05.2014 г./Протокол №5/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, и чл. 35, ал. 1 от   Закона за общинската собственост, и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,   Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 91/27.05.2014 г. /Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 92/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 93/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 94/27.05.2014 г. /Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 95/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 96/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 97/27.05.2014 г.//Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 70, ал. 3, т. 2 и чл. 76 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предлагам Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 98/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 99/27.05.2014 г. /Протокол №5/На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/01131 от 19.11.2012 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция и модернизация на спортен комплекс „Чавдар” с изграждане на спортна зала за хора с увреждания – гр. Етрополе”, сключен между Община Етрополе и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Мирослав Николов Николов, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 100/27.05.2014 г./Протокол №5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 101/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № ОС-103/10.06.2014 г. на Областния управител на Софийска област, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 102/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № ОС-103/10.06.2014 г. на Областния управител на Софийска област, във връзка с чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 103/24.06.2014 г. /Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № ОС-103/10.06.2014 г. на Областния управител на Софийска област, във връзка с чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 104/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № ОС-103/10.06.2014 г. на Областния управител на Софийска област, във връзка с чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 105/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и приетата с Постановление № 93 на Министерски съвет от 24 април 2014 г. Национална програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 106/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 3 от Споразумение с Министерството на инвестиционното проектиране /МИП/ с № РД-06-35/05.06.2014 г., Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 107/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 108/24.06.2014 г. /Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 109/24.06.2014 г. /Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 110/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 111/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 112/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 120, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 113/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 120, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 114/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредба № 4, чл. 15, ал. 1, т. 9, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 115/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе, Общински съвет


РЕШЕНИЕ № 116/24.06.2014 г./Протокол №6/На чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе, Общински съвет


РЕШЕНИЕ № 117/24.06.2014 г./Протокол №6/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе, Общински съвет


РЕШЕНИЕ № 118/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 119/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, чл. 34, ал. 3 и ал.1 и чл .15, ал. 1, т. 12 от Наредба № 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 120/24.06.2014 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 121/10.07.2014 г./Протокол №7/На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.4, т.4.2 от Договор №BG161PO001/4.1-05/2011/003 от 22.12.2011г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”(2007-2013),Община Етрополе трябва да осигури издаването на Запис на заповед, която да гарантира до крайния срок на окончателното приключване на проекта, авансовото плащане в размер на 1 486 167,78 лв. (Един милион четиристотин осемдесет и шест хиляди сто шестдесет и седем 0,78) лева, представляващи до 35% от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 95,1747075215% от общите допустими разходи по проекта, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 122/29.07.2014 г./Протокол №8/ На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/01134 от 06.12.2012 г. по мярка 321 за Проект Рехабилитация на пътища и водопровод в населените места на община Етрополе, сключен между Община Етрополе и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 123/29.07.2014 г./Протокол №8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с осигуряване поддържането на зелената система на територията на Община Етрополе, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 124/29.07.2014 г./Протокол №8/На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 125/29.07.2014 г./Протокол №8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 126/29.07.2014 г./Протокол №8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 127/29.07.2014 г./Протокол №8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 128/29.07.2014 г./Протокол №8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 129/29.07.2014 г./Протокол №8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 130/29.07.2014 г./Протокол №8/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 193, ал. 6, във вр. чл.193, ал. 4 от ЗУТ, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 131/29.07.2014 г./Протокол №8/На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 5 /Протокол № 3/08.05.2014г. на Общинския експертен съвет и Решение № К33-13/10.07.2014г. на Комисията за земеделските земи при МЗХ, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 132/29.07.2014 г./Протокол №8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗГ, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 133/29.07.2014 г./Протокол №8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 134/29.07.2014 г./Протокол №8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 135/20.08.2014 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 136/20.08.2014 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 137/20.08.2014 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 138/12.09.2014 г./Протокол № 10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1-3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 139/12.09.2014 г./Протокол № 10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11а, ал. 1 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 140/12.09.2014 г./Протокол № 10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.2, ал.8 от Наредба №7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 141/12.09.2014 г./Протокол № 10/На основание чл.21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 142/30.09.2014 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 143/30.09.2014 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45а от Закона за общинската собственост и чл. 79, във връзка с чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 26, ал. 2 от ЗНА, Общинският съвет 

 


РЕШЕНИЕ № 144/30.09.2014 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 145/30.09.2014 г./Протокол № 11/На основание чл.21 ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.4 т.1, чл.14 и чл.17 от Закона за общинския дълг и чл.19 ал.1 т.1 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 146/30.09.2014 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 147/30.09.2014 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 106, ал. 1, т. 1 и ал. 2, и чл.123, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет  

 


РЕШЕНИЕ № 148/30.09.2014 г. /Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7от Закона за общинска собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,   Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 149/30.09.2014 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 от Закона за общинската собствености във връзка с писмо вх. № РД-66-00-120/30.07.2014 г. на Районно управление на МВР гр. Етрополе, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 150/30.09.2014 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 151/30.09.2014 г./Протокол № 11/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет 

 


 

РЕШЕНИЕ № 152/30.09.2014 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 153/30.09.2014 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 154/30.09.2014 г. /Протокол № 11/На основание чл. 21, ал.1, т. 11от ЗМСМА; чл. 124а, ал.1 и 5 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 28, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и заявление вх. №РД-94-Е-42/ 03.09.2014г., Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 155/30.09.2014 г./Протокол № 11/ На основание чл. 21, ал.1, т. 11от ЗМСМА; чл. 124а, ал.1 и 5 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 28, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и заявление вх. №РД-94-Е-43/ 03.09.2014г., Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 156/30.09.2014 г. /Протокол № 11/На основание чл. 21, ал.1, т. 11от ЗМСМА; чл. 124а, ал.1 и 5 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 28, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и заявление вх. №РД-94-М-243/ 03.09.2014г.,   Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 157/30.09.2014 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал.1, т. 11от ЗМСМА; чл. 124а, ал.1 и 5 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 28, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и заявление вх. №РД-94-М-175/ 03.09.2014г., Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 158/30.09.2014 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 159/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 160/28.10.2014 г./Протокол № 12/ На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 39/3/3221152 от 05.08.2014г. по Мярка 322 за проект „Реконструкция и модернизация на Централен площад в гр. Етрополе”, сключен между Община Етрополе и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор д-р Лозана Василева, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 161/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал.1, т. 5, чл. 147, ал. 1 от Търговския закон, чл. 62, ал. 3 и ал. 4, чл. 63, ал. 5 от Закона за лечебните заведения и чл. 32, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 162/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № ОС-128/14.10.2014 г. на Областния управител на Софийска област, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 163/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 164/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 165/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 166/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. , ал., т. от ЗМСМА, Общинският съвет приена основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 167/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и чл. 39, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 168/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 169/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет прие


РЕШЕНИЕ № 170/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 171/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 172/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 19 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,   Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 173/28.10.2014 г./Протокол № 12/ На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 7, ал. 4 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 174/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 175/28.10.2014 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 68 от Закона за съдебната власт, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 176/05.11.2014 г./Протокол № 13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за регионално развитие и чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 177/05.11.2014 г./Протокол № 13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3, чл. 24, ал. 1 от Закона за регионално развитие и чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 178/05.11.2014 г./Протокол № 13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Общинския съвет

 


РЕШЕНИЕ № 179/05.11.2014 г./Протокол № 13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 78, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 180/05.11.2014 г./Протокол № 13/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 68 от Закона за съдебната власт, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 181/25.11.2014 г. /Протокол № 14/На основание чл.21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 182/25.11.2014 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 183/25.11.2014 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 184/25.11.2014 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за горите, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 185/25.11.2014 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 67 и чл. 68 от Закона за съдебната власт, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 186/25.11.2014 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 67 и чл. 68 от Закона за съдебната власт, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 187/25.11.2014 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет  

 


РЕШЕНИЕ № 188 /22.12.2014 г. /Протокол № 15/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 189/22.12.2014 г./Протокол № 15/ На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл.51 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 190/22.12.2014 г./Протокол № 15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 7от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 191/22.12.2014 г./Протокол № 15/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2 т. 3 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 192/22.12.2014 г.//Протокол № 15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 39, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 193/22.12.2014 г./Протокол № 15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 194/22.12.2014 г./Протокол № 15/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, заявление вх. № РД-94-00-112/17.11.2014г. и решение на ОбЕСУТ по т.7, протокол № 8/27.11.2014г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 195/22.12.2014 г./Протокол № 15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 196/22.12.2014 г./Протокол № 15/На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, т. 1 от Наредба № 10 за символите, почетните звания и почетните знаци на Община Етрополе, Общинският съвет