Подкатегории

 • Изработване на работни проекти за обекти основни ремонти /рехабилитация/ на общински улици и пътища

   

  ОБЯВА
  за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

   

  Предмет: Изработване на работни проекти за обекти основни ремонти /рехабилитация/ на общински улици и пътища, рехабилитация на главни водопроводни клонове на с. Брусен, Община Етрополе

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  9053659 

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 17:00 часа на 22.06.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  09:00 часа на 23.06.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация : ЮЛИЯ МИТОВА /ТЕЛ.072068207


 • Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат
  ОБЯВА
  за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

   

  Обява с предмет: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 11 отНаредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради”

  Обект 1: Административна сграда на
  Община Етрополе;

  Обект 2: ОУ „Хр. Ботев” – малка сграда;

  Обект 3: ОУ „Хр. Ботев”-
  основна сграда”

  Обект 4:„Професионална
  гимназия – училищна сграда”


  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  9054795 

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 17:00 часа на 08.08.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 09.08.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация : ЮЛИЯ МИТОВА /ТЕЛ.072068207


 • Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проект

   

  ОБЯВА
  за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

   

  Предмет: Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проект:

  1.Обособена позиция 1: “Реконструкция на улична мрежа в гр. Етрополе“2.Обособена позиция 2: „Реконструкция и рехабилитация на пътища в Община Етрополе“3.Обособена позиция 3: „Реконструкция на водопровод и възстановяване на уличните настилки в с. Брусен, Община Етрополе“

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  9055961 

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 17:00 часа на 07.09.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 08.09.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация :  инж.Стефан Борисов /ТЕЛ.072068204


 • Избор на изпълнител на строително–монтажни работи на обекти
  ОБЯВА
  за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Предмет: Предмет на поръчката:Избор на изпълнител на строителномонтажни работи на обекти:

  1. Почистване и подравняване на общински имот с номер 00525 в землището на гр. Етрополе, местност „Прогона“

  2. Извършване на строително монтажни работи на ул. „Спортист“

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  9058292 

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 17:00 часа на 22.11.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 23.11.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация :  инж.Стефан Борисов /ТЕЛ.072068204


 • „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци”, гр. Етрополе“ по обособени позиции…“

  ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци”, гр. Етрополе по обособени позиции:

  Обособена позиция № 1 Месо, риба и месни продукти

  Обособена позиция № 2Мляко и млечни продукти

  Обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци

  Обособена позиция № 4 Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти

  Обособена позиция № 5 Пакетирани стоки и подправки

  Обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия“

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   9062209

  КРАЕН СРОК

  за подаване на оферти

   

  до 17:00 часа на 17.03.2017 г.

   ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 20.03.2017 г.

  Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

   Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

   Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова  / тел: 0720 68229

   

 • Избор на изпълнител за основни ремонти /рехабилитация/ на обекти:

  ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за основни ремонти /рехабилитация/ на обекти:

  1. Рехабилитация на ул. „Китка“, гр. Етрополе

  2. Рехабилитация на ул. „Поповец“, гр. Етрополе

  3. Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски“, с. Брусен, общ. Етрополе

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   9062751

   

  КРАЕН СРОК

  за подаване на оферти

  до 17:00 часа на 12.04.2017 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 13.04.2017 г.

  Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация: инж. Марияна Петрова / тел: 0720 68225


   

 • Основни ремонти на обекти

  ПРОЦЕДУРА НА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  ПРЕДМЕТ: Основни ремонти на обекти:

  1. Рехабилитация на ул. „Oборище“, гр. Етрополе

  2. Рехабилитация на ул. „Никола Михайлов“ / от бул.“Партизански“ до бул. „Руски“/, гр. Етрополе

  3.Рехабилитация на ул. „27-ми ноември“ / от бул.“Партизански“ до бул. „Руски“/, гр. Етрополе

  4. Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски“, с. Брусен, общ. Етрополе

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   9064340

  КРАЕН СРОК

  за подаване на оферти

  ДО 17:00 ЧАСА НА 31.05.2017 Г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 ЧАСА НА 01.06.2017 Г.

  Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация: инж. Марияна Петрова / тел: 0720 68225