Пазарна консултация 3

  • Печат

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно изискванията на Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби структура" от Мярка 7

„Основни услуги в обновяването на селата в селските райони" с проектно предложение „Реконструкция на водопровод и възстановяване на уличните настилки в село Брусен, Община Етрополе" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.