Пазарна консултация 1

  • Печат

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно изискванията на Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярка 7.2

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби структура" от Мярка 7 „Основни услуги в обновяването на селата в селските райони" с проектно предложение Реконструкция на улична мрежа в гр. Етрополе" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (pazarni konsultacii1.pdf)pazarni konsultacii1.pdf 1129 КБ2016-09-29 11:30