Правилници и програми

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020

 

- МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ПЛАНОВИЯ ПРОЦЕС И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

- МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдение изпълнението за 2015 г.на Общински план за развитие на Община Етрополе 2014 – 2020г.;приет с Решение № 132 от 27.06.2016 г., протокол 11


 

ПРАВИЛНИЦИ

 

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъм в Община Етрополе

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на звено „Общински инспекторат”

ПРАВИЛНИК за дейността на обществена трапезария - гр. Етрополе

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Исторически музей – Етрополе

ПРАВИЛНИК ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО „СПОРТНИ ИМОТИ, МАСОВА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ” /приет с Решение № 81 от 29.03.2016 г., протокол № 7/

ПРАВИЛА за ползване на мерите и пасищата на територията на община Етрополе

 


 

ПРОГРАМИ

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2017–2020 г  приета с Решение № 47 от 19.04.2017 г., Протокол № 5

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2017 г.приета с Решение № 6 от 30.01.2017 г., протокол № 2

ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МЕРКИ ПО ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ приет с Решение№74 по Протокол№8 от 30.05.2017г.

ПРОГРАМАНА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕприета с Решение №74 по Протокол№8 от 30.05.2017г.

Програма  за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Етрополе през 2017 година приета с Решение № 208 от 29.12.2016 г., протокол № 18 /доп.: Решение № 8 от 30.01.2017 г., протокол № 2;доп.: Решение № 17 от 28.02.2017 г., протокол № 3;/с Решение №34 от 30.03.2017г., протокол №4; Решение №54 от 27.04.2017г., протокол№6/ и доп. с Решение№76 и Решение№77 по Протокол№8 от 30.05.2017г.; доп. с Решение №87 по Протокол№9 от 26.06.2017г

 О Т Ч Е Т  ЗА  СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2016 г./Приет с Решение№18/28.02.2017г., Протокол №3

 ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2016 г.приета с Решение № 104 от 26.04.2016 г., протокол № 9

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 2017 – 2020 г. / приета с Решение №32 от 30.03.2017г., Протокол №4 /

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ – 2013-2016 г. / приет с Решение №32 от 30.03.2017г., протокол №4 /

Програма  за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Етрополе през 2016 година приета с Решение № 41 от 26.01.2016 г., протокол № 5; Решение № 65от 25.02.2016 г., протокол 6; Решение № 87 от 29.03.2016 г., протокол 7;Решение № 110 от 26.04.2016 г., протокол 9; Решение № 120 от 31.05.2016 г., протокол 10; Решение № 136 от 27.06.2015 г., протокол 11 и Решение № 137 от 27.06.2016 г., протокол 11;Решение № 155 от 08.09.2016 г., протокол 13; Решение № 171 от 29.09.2016 г.,протокол 14; Решение № 184 от 25.10.2016 г., протокол № 15; Решение № 196 от 30.11.2016 г., протокол № 16./


Общинска програма за енергийна ефективност – 2009–2015 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

 

Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2013- 2022

Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2013-2015

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 година в община Етрополе 

Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Етрополе за учебната 2012/2013 година

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Етрополе за периода 2011-2013

Програма за управление на дейностите по отпадъците от градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ - гр. Етрополе

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Етрополе през 2012

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Етрополе през 2013 г-2014 г.

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2015 ГОДИНА


 

 

 СТРАТЕГИИ,ПЛАНОВЕ,МЕТОДИКИ И ДР.

 

С Т Р А Т Е Г И Я  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019 ГОДИНА/приета с Решение № 40 от26.01.2016 г., протокол № 5/

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе 2016 г. – 2020 г.

 

Общински план за младежта за 2017 година приет с Решение № 4 от 30.01.2017 г., протокол № 2

 

Годишен планза развитие на социалните услуги в община Етрополе за  2018 година, приет с Решение № 15 от 28.02.2017 г., протокол № 3

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Етрополе за 2016 – 2017 година, приет с Решение № 60 /т. 2-ра/ от 25.02.2016 г., протокол № 6

Годишен докладза изпълнение на плана за развитие на социалните услуги и общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г. през 2016 г./приет с Решение№14/28.02.2017г., Протокол №3/

 Годишен план за ползване на дървесина на община Етрополе, за 2016 г. 

 

Годишен план за ползване на дървесина на община Етрополе, за 2017 г.

 

АКТУАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ2014- 2020 г./приет с Решение № 204 от 14.12.2016 г., протокол № 17/

 

М О Н И Т О Р И Н Г О В   Д О К Л А Д  ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2016г/приет с Решение№16/28.02.2017г., Протокол №3/


Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012–2015

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2011-2015/ в община Етрополе

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД за изпълнението на дейностите през периода 2011-2014 година, заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе (2011–2015 г.)

ПЛАН ЗА  ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012 - 2014 г.

МЕТОДИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ /приета с Решение № 82 от 29.03.2016 г., протокол № 7

Декларация за дохода

Доклад – анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Етрополе-2015

Общински план за младежта за 2013 година, приет с Решение № 16 от 22.03.2013 г., протокол № 3 

Годишен план за паша за стопанската 2012/2013 година на община Етрополе, приет с Решение № 22 от 22.03.2013 г., протокол № 3

 Годишен план за ползване на дървесина на община Етрополе, за 2014 г.

 Общински план за младежта за 2014 година, приет с Решение № 5 от 13.02.2014 г., протокол № 2 

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе за 2015 година /приет с Решение № 58 от 29.04.2014 г., протокол № 4

 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ2014- 2020г. Приет с Решение № 188 от 22.12.2014 г., протокол № 15

 Общински план за младежта за 2015 година, приет с Решение № 1 от 27.01.2015 г., протокол № 1 

 

доп. с Решение № 17 от 28.02.2017 г., протокол № 3