С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 33-03/23.11.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 33-03/23.11.2017г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 33/22.11.2017г. за строеж на „Жилищна сграда” със ЗП от 81.60 кв.м. и РЗП – 277.80кв.м. в УПИ VІ-2017, кв. 189 по плана на гр. Етрополе.

Разрешението за строеж е в Общинска администрация гр.Етрополе, етаж І, стая 102 (тел. 0720/68239) за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол, чрез главния архитект на Община Етрополе в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 23.11.2017г/

  

           Гл. архитект