С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 21-2/10.11.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

21-2/10.11.2017г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено 1 брой разрешение за строеж № 32/09.11.2017г. за „Корекция на коритото на река Ябланица, гр. Етрополе, в оределени участъци“, подобект: „III-ти участък – реконструкция на пътен мост над река Ябланица при пресичането и с улица „Млада гвардия“, местонахождение: моста над р. Ябланица по ул. „ Млада гвардия“ по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 10.11.2017г/                                            Гл.архитект