С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 20-02 /19.10.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

20-02 /19.10.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 31/19.10.2017г, за подобект 1: „Промишлена газова инсталация – котелно“ – пристройка към съществуващи сгради със ЗП 75кв.м. Подобект 2: „Газозахранваща площадка и ГРИТ/200-4/“, находящи се в УПИ II, кв. 15 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

/публикувано на 19.10.2017г/                                            Гл.архитект