ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ ПРОВЕДЕ СВОЕТО 15-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

DSC 0008

На 23 ноември Общински съвет – Етрополе проведе своето 15-то редовно заседание. На заседанието присъстваха всички общински съветници, а промени в дневния ред не бяха направени.

По първа точка от дневния ред се взе единодушно решение относно Поставяне на мемориална плоча с името на проф. д-р Александър Иванов Герчев. Плочата ще бъде поставена върху фасадата на „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Александър Герчев – Етрополе“ ЕООД, град Етрополе“. Предложението за поставяне на паметната мемориална плоча е по случай навършването на 20 години от неговата кончина. Предложението за поставянето на паметната плоча е от инициативен комитет в състав: Спас Мулетаров, Цено Глогов и Радослав Стоянов. Александър Герчев има дългогодишни заслуги към здравеопазването в град Етрополе, построяването на новата районна болница и утвърждаване на град Етрополе като град на медицинската промишленост.

Със седемнадесет гласа „за“ бе взето Решение за Избор на проверител – дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Ал. Герчев – Етрополе“ ЕООД, град Етрополе“ за 2017 година. Избран бе Радослав Христов да извърши независимия финансов одит на Годишния финансов отчет.

Трета точка бе приета с мнозинство относно Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г., прието с Решение №208 от 29.12.2016 г., протокол №18 и доп. Решение №8 от 30.01.2017 г., протокол №2, доп. с Решение № 17 от 28.02.2017 г., протокол №3, доп. с Решение № 34 от 30.03.2017 г., протокол №4, доп. с Решение № 54 от 27.04.2017 г., протокол №6, изм. и доп. с Решение № 76 и Решение № 77 от 30.05.2017 г., протокол №8, доп. с Решение № 87 от 26.06.2017 г., протокол №9, доп. с Решение № 125 от 28.09.2017 г., протокол №13, доп. с Решение № 145 от 26.10.2017 г., проткол № 14, както следва: В Раздел III. Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предложи за предоставяне под наем, към точка 3.1. Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, чрез търг или конкурс, се добавя нова подточка, както следва: „3.1.4. „Кафе – клуб“ с площ 77.00 кв.м. находящо се на първия етаж от двуетажна сграда – „Арнаудова къща“ построена в УПИ VI – 908, пл. „Зольовец“ №2 кв. 94 по подробния устройствен план на град Етрополе.

Точка 4 от дневния ред бе приета с 17 гласа „за“ относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост Имот №641.62, м. „Баш Самоков“, землище на град Етрополе. ОбС – Етрополе дава съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №1176/11.06.2012 г., включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Етрополе през 2017 г., представляващ: Имот № 641. 62 по плана на новообразуваните имоти на селищно образование по чл. 4 ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков“, землище град Етрополе с площ от 282.59, при граници: имот № 641.67, имот № 641.23, имот № 641. 22 и имот № 641.39. Утвърждава се начална тръжна цена равна на изготвената оценка за имота от независим оценител на имоти, в размер на 1079.84 лева, без ДДС, при данъчна оценка на имота в размер на 729.10 лева.

Единодушно бе прието Изменение на Решение № 9/30.01.2017 г., Протокол №2 в точка "I. Жилища за настаняване под наем"текст "54 броя" се заменя с текст "53 броя".

Общински съвет – Етрополе прие точка относно преработване на Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. на община Етрополе. Програмата е разработена в съответствие с изискванията на чл. 52 от (ЗУО) и (ЗООС). Програмата обхваща всички дейности, свързани с управлението на отпадъците, формирани на територията на община Етрополе. Тя разглежда процесите от образуването на отпадъците до тяхното крайно обезвреждане.

По точка 7 се взе Решение относно изменение на Решение №3/30.01.2017 г., /Протокол №2/ на Общинския съвет-Етрополе, изменено и допълнено с Решение №33/30.03.2017 г., /Протокол №4/ и с Решение №114/27.07.2017 г., /Протокол №10/ на Общинския съвет-Етрополе.