ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕТРОПОЛЕ четиринадесето, редовно заседание на 26.10.2017 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕТРОПОЛЕ

Четиринадесето, редовно заседание

на 26.10.2017 г. /четвъртък/ от 17.30 часа

в залата на Общинска администрация-втори етаж

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение – ВхОБС-248/04.10.2017 г.– относно: Удължаване договора за управление на Управителя на „Медицински център I – Етрополе” ЕООД

                                     Докл.:Кметът на общината

2. Предложение – ВхОБС-255/16.10.2017 г.относно: Отчет за дейността на Общински съвет-Етрополе за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

         Докл.: Председателят на ОбС

3. Предложение – ВхОБС-262/18.10.2017 г. относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Етрополе за периода 12.11.2015 – 31.12.2016 година

                                     Докл.: Кметът на общината

4. Предложение - ВхОБС263/18.10.2017 г. – относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Етрополе за периода 01.01.2017– 31.08.2017 година

                                     Докл.: Кметът на общината

5. Предложение – ВхОБС -264/18.10.2017 г. относно: Доклад за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2017 год.

                                     Докл.: Кметът на общината

6. Предложение – ВхОБС -265/18.10.2017 г. относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година.

                                               Докл.: Кметът на общината

7. Предложение – ВхОБС- 266/18.10.2017 г.     – относно: : Прекратяване на съсобственост върху недвижим имотИмот № 641.8 по плана на новообразуваните имоти на селищно образуваниепо § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище Етрополе, местност „ Баш Самоков“

Докл.: Кметът на общината

8. Предложение –ВхОБС-267/18.10.2017 г.относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост   УПИ VIІ – 2018, кв. 186 по ПУП на град Етрополе

Докл.: Кметът на общината

9. Предложение – ВхОБС-268 /18.10.17г.– относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Васил Начев Вакулев

                                              Докл.:Кметът на общината

10. Предложениe – ВхОБС-269/18.10.17г.относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Стана Илчова Станьова и Илчо Цальов

Докл.: Кметът на общината

11. Предложение – ВхОБС-270/18.10.17г. - относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Станьо Павлов Станев

Докл.: Кметът на общината      

        

            12 ПредложениеВхОБС-256/16.10.2017 г. – относно: Предоставяне напарична помощ на Илиян Пламенов Лазаров

Докл.: Председателят на ОбС

             13.Предложение ВхОБС-257/16.10.2017 г. – относно: Предоставянена парична помощ на Васил Георгиев Василев

Докл.: Председателят на ОбС

             14. Предложение – ВхОБС- 258/16.10.2017 г.   – относно : Предоставяне на парична помощ на Соня Харалампиева Асенова

Докл.: Председателят на ОбС

             15. Предложение – ВхОБС- 259/16.10.2017 г. - относно : Предоставяне на парична помощ на Цветан Цветанов Тодоров

Докл.: Председателят на ОбС

            16. Предложение – ВхОБС-271/18.10.2017 г. относно: Одобряване на разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.

Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси

        

Марин Маринов:

Председател на Общинския съвет