ПОКАНА

LOGO OKSREDA

Проект № DIR-51011116-34-118

“Интегриран инвестиционен проект във

водния сектор

на град Етрополе“

Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ DIR-51011116-C031 от 08.08.2012г.


 ПОКАНА

     Уважаеми съграждани,

       Във връзка с изпълнението на проект “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Етрополе“ по Договор № DIR-51011116-C031 и завършване на строително-ремонтните дейности на обект:«Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на ПСОВ, Имаме честта и удоволствието да Ви поканим на Официалното откриване на посоченият обект, което ще се състои на 24.11.2014 г./понеделник/ от 13:00 часа в сградата на ПСОВ – гр. Етрополе.

С уважение,                                LOGO STRAT RAMK

Венета Гергова

Зам.- Кмет на Община Етрополе

Ръководител на проекта           

                                                        


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Етрополе и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите.

http://ope.moew.government.bg 

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

LOGO OKSREDA

Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”

Договор NoDIR-51011116-C031/08.08.2012 г.

 


 ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАЙ-МАЩАБНИЯ

 

ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

На 17.04.2013 година от 11.00 часа в Мултифункционалната зала на община Етрополе се проведе Встъпителна пресконференция по проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Участие в нея взеха членовете на екипа за управление на проекта, официални гости от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), служители на общинска администрация – Етрополе, представители на фирмите-изпълнители и жители на град Етрополе. Събитието беше организирано и проведено от фирмата-изпълнител, oтговорна за осигуряването на публичност и визуална идентификация на проекта – „Би Ен Ай Студио” ООД, гр. София.

Прочети още: ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Променена е датата на Пресконференция по проект "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе

LOGO OKSREDA

Проект № DIR-51011116-34-118

“Интегриран инвестиционен проект във

водния сектор

на град Етрополе“

Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ DIR-51011116-C031 от 08.08.2012г.

 

http://ope.moew.government.bg/

 


 

ПОКАНА

Уважаеми жители и гости на град Етрополе,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Пресконференция по проект “Интегриран инвестиционен проект във водния секторна град Етрополе“.

Прочети още: Променена е датата на Пресконференция по проект "Интегриран инвестиционен проект във водния...

Променена е датата на Пресконференция по проект "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе (3)

LOGO OKSREDA

Проект № DIR-51011116-34-118

“Интегриран инвестиционен проект във

водния сектор

на град Етрополе“

Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ DIR-51011116-C031 от 08.08.2012г.

 

http://ope.moew.government.bg/

 


 

ПОКАНА

Уважаеми жители и гости на град Етрополе,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Пресконференция по проект “Интегриран инвестиционен проект във водния секторна град Етрополе“.

Прочети още: Променена е датата на Пресконференция по проект "Интегриран инвестиционен проект във водния...

Първа копка по проект „Корекция на р. Ябланица

OPRR LOGO

                             Проект „Корекция на р. Ябланица – гр. Етрополе от о.т. 435-418 до д.т. 520-521''

Договор № BG161РО001/4.1-04/2010/022

 

IMG 4137
На 9 април 2013
год.от 10.00 часа на кръстовището на бул. „Дандевил” и бул. „Александър Стамболийски” бе направена първа копка по Проект „Корекция на р. Ябланица- гр. Етрополе от о.т. 435-418 до д.т. 520-521''.

Прочети още: Първа копка по проект „Корекция на р. Ябланица

Проект "Корекция на р. Ябланица - гр. Етрополе

OPRR LOGO

   Проект "Корекция на р. Ябланица - гр. Етрополе от о.т. 435-418 до д.т. 520-521"

Договор № BG161РО001/4.1-04/2010/022


 

 

IMG 3951


 

 

На 02.04.2013 г. беше проведена встъпителна пресконференция по проектКорекция на р. Ябланица – гр. Етрополе от о.т. 435-418 до o.т. 520-521”, финансиран по ОП «Регионално развитие» по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/4.1-04/2010/022.

 

На пресконференцията беше представен екипа за управление, същността, целите и очакваните резултати от проекта.Стойността на проекта е 954 948 лв. със съфинансиране от
страна
на община Етрополе в размер на 47 747 лв

Период за реализация на проекта: 01.06.2011 г. - 13.11.2013 г.

Цели:

Прочети още: Проект "Корекция на р. Ябланица - гр. Етрополе