АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Брой записи # 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Декларация по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация 22 Агуст 2016 780
Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация 22 Агуст 2016 1741
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) 22 Агуст 2016 715
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 22 Агуст 2016 540
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 22 Агуст 2016 696
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение 22 Агуст 2016 603
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 22 Агуст 2016 590
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 22 Агуст 2016 556
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена. 22 Агуст 2016 538
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 22 Агуст 2016 532
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 22 Агуст 2016 634
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца 22 Агуст 2016 586
2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път 22 Агуст 2016 529
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 22 Агуст 2016 577