НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

  • Административнопроцесуален кодекс;

 

  • Наредба за административното обслужване;

 

  • Наредба за административния регистър;

 

  • Закон за електронното управление;

 

  • Наредба за електронните административни услуги;

 

  • Закон за електронния документ и електронен подпис;

 

 

 

 

АНКЕТНА КАРТАЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ